Административни услуги и образци на документи

Приемане и преместване на ученик
Заявление за преместване в друга паралелка
Заявление за преместване от ЕГ
Заявление за записване в ЕГ
Информация за приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование
Информация за издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление за издаване на дубликат
Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Заявление за издаване на приложение към диплома
Информация за европейско приложение на диплома СО