Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучението по химия и опазване на околната среда

9 клас

36 учебни седмици х 1,5 часа = 54 часа Изучава се учебен материал за 8 клас по учебната програма на МОМН, задължителна подготовка.

10 клас

36 учебни седмици х 2 часа = 72 часа Изучава се учебен материал за 9 клас по учебната програма на МОМН, задължителна подготовка.

11 клас

36 учебни седмици х 2 часа = 72 часа Изучава се учебен материал за 10 клас по учебната програма на МОМН, задължителна подготовка.

В ЕГ „Пейо Яворов“ има кабинет по химия. Той разполага с необходимите помагала и реактиви за правилно и успешно провеждане на учебните часове по химия. Провеждат се демонстрационни експерименти, както и лабораторни занятия. На учениците се възлага изготвяне на проекти по химия, презентации и др. форми на обучение и изява. Провеждат се консултации. С учениците, изявени в областта на химията, се работи допълнително, с цел успешното им представяне на олимпиади и състезания по химия.

Формите ЗИП и СИП по химия и ООС – учениците се подготвят на по-високо ниво. Целта е те да се подготвят освен за състезания и олимпиади и за успешен прием в Медицински университет, Химико-технологически университет или всеки друг университет , в който се кандидатства с изпит по химия. Подготовката в ЗИП и СИП по химия и ООС позволяват и успешно положен ДЗИ изпит по химия и опазване на околната среда.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">