Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучение по немски език

Обучението по немски език е подчинено на:

 • Учебните програми по немски език за профилирани гимназии
 • Държавните образователни изисквания
 • Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

За обучението по немски език в Езикова гимназия в момента отговарят петима учители:

 • Лилия Лечева
 • Малина Станишева
 • Нели Георгиева
 • Ренета Лазарова

Всички учители по немски език имат завършена немска филология и педагогическа правоспособност. Участват системно в различни квалификационни форми.

* По-подробна информация за съответния учител можете да намерите при кликване върху името му.

Немски език в Езикова гимназия се изучава като първи и втори чужд език:

 • Немски като първи чужд език се изучава от VIII клас до XII клас. В VIII интензивен клас се изучават седмично 18 часа + 4 часа СИП, в IX – XII клас се изучават седмично средно 6 – 8 часа. Очакваното езиково ниво в края на петгодишното обучение в Езикова гимназия е В2 – С1.
 • Немски като втори чужд език се изучава от IX до XII клас с 4 часа седмично. Езиковото ниво, което трябва да имат учениците в края на тригодишното си обучение е В1.

Цели и акценти в обучението по немски език:

 • Изграждане респ. надграждане на комуникативна компетентност на чуждия език в различните видове дейности (слушане, четене, писане, говорене)
 • Прогресивно и системно усвояване на езикови средства и словесни действия
 • Изграждане респ. надграждане на умения за самостоятелно учене
 • Изграждане на умения за ползване на компенсаторни стратегии
 • Трениране на компетенциите слушане, четене, писане, говорене съобразно формата на различни сертификационни изпити от ниво А1 до С1 (за подробности погледни тук)
 • Подготовка за олимпиади, състезания, матури, кандидатстудентски изпити
 • Разработване и реализиране на проектни дейности (напр.“ С грижа за всеки ученик“, „ УСПЕХ“ и др.)
 • Разширяване и обогатяване на общата и езикова култура на учащия се
 • Провокиране на самостоятелно мислене и изказване на мнение на чужд език
 • Прилагане на междупредметни връзки с цел по-лесно и дълготрайно усвояване
 • Използване на интерактивни методи в обучението
 • Поощряване на интереса и задълбочаване на знанията за бита и културата на немскоговорящите страни
 • Провокиране на креативност и иновативност
 • Децентрализиране ролята на учителя
 • Провокиране адаптивността и мобилността на учениците в различни ситуации
 • Консултиране на ученици

Тестване и оценяване по немски език:

 • текущ контрол – осъществява се системно и проверява усвоените до момента знания и умения на чужд език.
 • В осми интензивен клас периодично се провежда вътрешно оценяване (диагностика), което обхваща максимално учебния материал, изучен до момента (ниво А1 – А2).
 • външно оценяване - провежда се в края на осми клас и диагностицира усвоените умения и знания на ниво А2 – В1 според Общата европейска езикова рамка. Оценяването се провежда паралелно във всички училища с интензивно изучаване на чужд език.
  На сайта на МОМН могат да се намерят варианти от предходни години:
  http://mon.bg/top_menu/general/assessment/8kl_languages/index.html
 • ДЗИ – Държавният зрелостен изпит по немски език се явява като втори матуритетен изпит по избор. Форматът му е съобразен с учебните програми.
  http://mon.bg/top_menu/general/dzi/dzi-tests.html#dzi2011

Постижения:

 • участие и много добро представяне в общински, областни и национални олимпиади по немски език;
 • участие и отлично представяне на ученици от ХІ клас в Олимпиада на Посолството на ФРГ за лятна едномесечна стипендия в Германия (всяка учебна година има по 1 класиран ученик за едномесечно обучение в Германия);
 • отлично представяне на наши ученици в конкурса за стипендии „Ученическа академия” (Sch?lerakademie), който дава възможност за едномесечно обучение в Германия по избрана от ученика научна област;
 • много добро представяне на държавните зрелостни изпити през учебната 2007/2008 год. (среден успех на явилите се мн.добър 5,38); 2009/2010 (среден успех на явилите се мн.добър 5,12); 2010/2011(среден успех на явилите се мн.добър 5,29)
 • отлично представяне на ученици от групите за немска езикова диплома на семинари, проектни състезания и други инициативи, организирани по програма на Посолството на ФРГ сред DSD – училищата.

Възможности за кандидатстване и обучение:

 • кандидатстване в Германия, Австрия след полагане на сертификационен изпит или с Немска езикова диплома, получена в училище;
 • възможности за обучение по специалности, асоциирани с немски или австрийски университети (с изпит или чрез признаване на диплома респ. държавен зрелостин изпит по немски език), в които обучението се провежда на немски език и се завършва с българска и немска диплома (УАСГ – София, ТУ – София, УНСС – София и др.);
 • възможности за кандидатстване в престижни икономически специалности при полагане на кандидатстудентски изпит по немски език и предмет по избор (напр. Международни икономически отношения);
 • възможности за кандидатстване в специалности – преводачески профил (Приложна лингвистика, Скандинавистика, Иранистика, Арабистика, Китаистика, Японистика и др.) след полагане на кандидатстудентски изпит по немски език.

DSD - Обучение:

Обучението за Немска езикова диплома(DSD) стартира в Езикова гимназия през 2005/2006г. Първият випуск с DSD завършва 2008. Всички завършили по програмата на DSD получават Немска езикова диплома с ниво В2 - С1. До момента 56 ученика са поучили такава диплома. 25 от тях следват в чужбина (Германия, Австрия, Англия, Румъния). Понастоящем 43 ученика се обучават по програмата на DSD.

Най – често задаваните въпроси за DSD- обучението:

 • Как да премина в DSD- обучение?
  Условието е да се положи изпит в края на девети клас. Изпитът се състои от писмена и устна част. Учениците с най – добри резултати преминават в DSD – група.
 • Колко продължава DSD - обучението?
  Три години (от десети до дванайсти клас).
 • Как ще получа Немска езикова диплома?
  В 12 клас се провежда изпит, който е единен за всички DSD –училища по света. Изпитът се състои от писмена част (четене с разбиране, слушане с разбиране и съставяне на текст) и устна част (представяне на проектна работа и придружаващата я документация, реагиране по импулси, разговор с екзаминаторите).Писмената част се изпраща и проверява в Кьолн и резултатите се получават след около 4 месеца. Устната част се провежда в съответното училище под председателството на учител от Германия.
 • Kак ще бъда обучаван в DSD- групата?
  Приоритетни са: проектната работа по теми; методи и техники на презентиране; работа в екип; самостоятелното учене и самоподготовка.
 • Какво ми дава DSD - дипломата?
  След успешно полагане на изпита в 12 клас с придобиване на езикова диплома за ниво В2 - С1 ученикът има право да кандидатства във всички висши учебни заведения в Германия, без да е нужно да се полага друг изпит за установяване на езиковото ниво. Предпочитани специалности от нашите ученици са медицина, архитектура, право, икономика, медии и др.
 • Може ли изпита ми за DSD – диплома да се зачете като втори матуритетен изпит по избор?
  За съжаление не. Независимо, че имате Немска езикова диплома, ако сте решили да изберете матурата по немски език като второ ДЗИ, трябва да я положите според формата на МОМН.

Възможности за изяви и допълнителна работа с немски език:

 • Олимпиада по немски език, организирана от МОМН – провежда се ежегодно в три кръга (общински, областен, национален).
 • Международна олимпиада по немски език, организирана от Гьоте – институт – провежда се на всеки две години в три кръга: училищен, национален и интернационален.
 • Многоезично състезание - провежда се ежегодно и включва комбинации с немски като първи и като втори чужд език
 • Олимпиада, организирана от Немското посолство – организира се ежегодно, победителят получава стипендия за едномесечно пребиваване в Германия (виж Постижения)
 • Работа по проект „С грижа за всеки ученик“ - 2007- 2008, 2011- 2012
 • Работа по проект „Успех“ – 2011 – 2012
 • Работа по проекта „ Дунав свързва“ („Donau verbindet“) с ученици от DSD – групата
 • Организиране и провеждане на езикови ваканции при заявен интерес от ученици

Учебни системи*

- работи се по оригинални немски учебни системи, които да позволяват надграждане на компетенции и постигане на определени нива според Общата Европейска рамка за езиците, а именно:
 • Немски език като първи чужд език
  • VIII клас – Deutsch direkt 1/2 , изд. Pons
  • IX клас - Deutsch direkt 2; Deutsch hautnah, изд. Pon
  • X клас** - Mittelpunkt, изд. Pons
  • XI клас** - Ausblick, изд. Hueber
  • XII клас** - Ziel, изд. Hueber
 • Немски език като втори чужд език
  • IX клас - Schritte international 1/2, изд. Hueber
  • X клас - Schritte international 2/3, изд. Hueber
  • XI клас - Schritte international 3/4, изд. Hueber
  • XII клас - Schritte international 4/5, изд. Hueber

* Учебните системи подлежат на ежегодна актуализация и посочените са актуални за учебната 2011/2012г.

** Посочените учебници не са валидни за обучението в DSD-групите.

- възможности за комбиниране на учебните системи с актуални издания на граматики и пособия за подготовка за изпити;

- разработване на допълнителни материали от преподавателите, които да допълват системите и да тренират определени компетенции.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

 • Английски език - в процес на ектуализация
 • Немски език - в процес на ектуализация
 • Френски език

div class="wrapper">