Новини

СЪОБЩЕНИЕ относно процедура за възлагане на обществена поръчка

с обект: „Доставка и монтаж на училищно обзавеждане и техническо оборудване на обект „Център за интерактивно обучение“ – етаж първи, ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра по следните обособени позиции: 1. „Доставка и монтаж на училищно обзавеждане“; 2. „Доставка и монтаж на техническо оборудване” . Отварянето на ценовите оферти ще се извърши от 17.30 ч. на 09.09.2014г., в Езикова гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра, ул.”Бойка Войвода” № 20, етаж 2, стая 209. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.