За Вас, седмокласници!

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023г.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2022/2023 година

ВИД ДЕЙНОСТСРОКВРЕМЕ И МЯСТО ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на на заявление за участие във втори етап на класиране13.07 - до 15.07.2022 г.от 8.00 до 17.00ч.
стая 101 – етаж I
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20.07.2022 г. вкл.-
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21.07 и 22.07.2022г. от 8.00 до 16.00ч.
стая 101 – етаж I
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2022 г.-
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29.07.2022г. вкл.-
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране1.08 и 2.08.2022 г. вкл.от 8.00 до 16.00ч.
стая 101 – етаж I
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранеДо 03.08.2022 г.-
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране : подаване на заявление и на оригинал на свидетелство за основно образование /и служебната бележка за резултатите от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област /до директора на училището и записване.от 03.08 до 31.08.2022 г. вкл.от 8.00 до 16.00ч.
стая 201 – етаж II


За учебната 2022/2023г. Езикова гимназия „Пейо Яворов” ще осъществи прием в 2 паралелки, както следва:

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици
 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Срок на обучение: 5 години

Профилиращи предмети за профил „Чужди езици”:

 1. Първи чужд език – АНГЛИЙСКИ/ НЕМСКИ ЕЗИК
 2. Втори чужд език - от IX клас: избира се от ученика в края на VIII клас и се изучава в IX, X, XI и XII клас.
  За профил „Чужди езици” с Английски език: по избор между френски или немски език
  За профил „Чужди езици” с Немски език: по избор между френски или английски език
 3. Трети профилиращ предмет – избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

Изпити

 • НВО по български език и литература – 14 юни 2022г.
 • НВО по математика – 16 юни 2022г.
 • Резултатът от НВО по чужд език не участва в балообразуването на паралелките в ЕГ „Пейо Яворов“.

Начин на балообразуване

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от: утроената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценките по български език и литература и по чужд език от Свидетелството за основно образование.

Бал = 3× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от Свидетелството за основно образование).

Избор на училище:

Първата стъпка, която кандидатът трябва да направи към попълването на заявлението за класиране, е да изясни добре желанията си, тоест кандидатът трябва да може да се съобрази със следното: В каква област на познанието са насочени индивидуалните интереси на ученика? Чуждите езици, които ученикът е изучавал досега и каква е степента им на овладяване? Необходимо ли е да продължи изучаването им, или е по-добре да се насочи към друг чужд език? След като са определени чуждите езици, те се подреждат в ред според предпочитанията на ученика. Какъв вид подготовка предпочита – профилирана или професионална? Какво очаква ученикът от средното си образование? Как вижда своята реализация след това. Ако прогнозите показват, че ученикът не може да бъде приет в най-желаните училища, то как той предпочита да продължи обучнието си в VIII клас:
• в паралелка, в която се обучават ученици, които не са се явили на приемни изпити или не са ги издържали успешно;
• в паралелка с прием с изпит, независимо, че не е най-предпочитаната от ученика.
Какво още трябва да имате предвид, когато избирате училище при кандидатстване след 7-ми клас?
o Какво е нивото на подготовка и академичната реализация на випускниците на училището;
o Каква е атмосферата в училището;
o Какво е нивото на преподавателския екип? Дали в училището има академичен подход, базиран върху съвременни стандарти;
o Работи ли училището с преподаватели чужденци;
o Дали методите на обучение мотивират децата да учат;
o Изключителност - нещата, които са в плюс на това училище спрямо останалите;
o Наплив - брой кандидати за 1 място; брой приети по първо желание;
o Стойност на минималния приемен бал за учениците;
o Резултати на ДЗИ;
o Успехи в конкурси - високи постижения в олимпиади и други;
o Ниво на езиково обучение;
o Подготовка за сертификати и дипломи признати в университетите в чужбина;
o Извънкласни форми – колко и какви;
o Обмен с училища в чужбина;
o Материална база: модерна база, която създава ефективна среда за обучение;
o Режим на организация на учебните занятия - едносменен или двусменен.
Попълване на първото желание в заявлението
Правилната стратегия е: на първо място, като първо желание в заявлението се поставя училището, в което ученикът най-много желае да продължи образованието си. Шансът да бъдете приети в предпочитаното от Вас училище се увеличава, ако посочите всичките му профили последователно на първите позиции и чак тогава преминете към попълване на следващи желания в заявлението за класиране. Подредените желания за първи етап в това заявление остават същите и за втори етап на класиране / не може да се пренареждат, добавят или премахват/.