Балообразуване за класиране

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от:

удвоената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценката от НВО по чужд език; оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по чужд език.

Бал = 2× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка от НВО по чужд език) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от свидетелството за основно образование).