ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“


Учебна 2016/2017 година


Линк към електронната платформа и информационната система на проекта "Твоят час"-МОН

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРЕСИ:

1. Наименование на групата DEUTSCHLABOR / ЛАБОРАТОРИЯ „НЕМСКИ ЕЗИК“.

I. Цели:

Усъвършенстване и обогатяване езиковите компетенции на учениците по компонентите слушане, четене с разбиране, съставяне на текст и водене на монологична и диалогична реч на базата на автентични текстове и видеа, представящи типични ситуации от ежедневието на германеца. Обогатяването на познанията в областта на странознанието, културата и литературата на немскоговорящите страни.

II. Очаквани резултати:

В края на програмата учениците трябва да са създали продукти на немски език под формата на видеа, аудиозаписи и текстове по зададена тема. Учениците трябва да са усвоили необходимите за ниво А1, А2 и В1 знания и компетенции.

2. Наименование на групата AНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ПРИОРИТЕТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.

I. Цели:

Развиване на езиковите умения за слушане, четене, писане и говорене. Прилагане на тези умения в среда различна от предложената им в часовете по английски език. Поставяне в изпитни ситуации, т.е симулации на изпити. Мотивиране и стимулиране чрез представяне на придобитите умения пред техни съученици, учители и родители.

II. Очаквани резултати:

Развиване на езиковите компетентности и преодоляване на езиковата бариера при употреба на езика.

3. Наименование на групата ВОЛЕЙБОЛ.

I. Цели:

1. Да си подобри физическото състояние на учениците;

2. Да се повишат волевите и моралните качества на учениците;

3. Да се уплътни пълноценно свободното им време.

II. Очаквани резултати:

- Подобряване на здравето на учениците - Учениците да свикнат да се занимават редовно със спорт - Да участват самостоятелно в спортни състезания

4. Наименование на групата ДА РАЗБИРАМЕ ТЕКСТА.

I. Цели:

1. Да умеят да интерпретират художествен текст, като съобразяват социокултурния контекст на създаването му.

2. Да умеят да интерпретират художествен текст, като използват литературни понятия.

3. Да умеят да създават свой аргументативен текст, като спазват структурата му и осмислят логическите връзки между отделните части.

II. Очаквани резултати:

1. Да създават свой аргументативен текст върху проблем от художествено произведение.

2. Да умеят да представят знанията си чрез отделните структурни части.

5. Наименование на групата ИГРАЙ, УЧИ И УСПЯВАЙ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

I. Цели:

Учениците да открият забавната част на изучаването на английски език чрез игрови метод, образователни занимания, чрез които ще изявят творческите си заложби и активното използване на знанията и уменията си по чужд език. Учениците да се подготвят за НВО.

II. Очаквани резултати:

1.Учениците ще придобият понятийни, граматически, езикови и социокултурни знания, речеви умения;

2. Ще обогатят речниковия си запас в следните тематични области: личен живот, заобикалящ свят, междукултурни отношения;

3. Придобити умения за работа в екип, справяне с различни типове задачи, посредством технологиите.

6. Наименование на групата МАТЕМАТИКАТА - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА.

I. Цели:

1. Задълбочаване на уменията да се извършват тъждествени преобразования и операции с изрази по рационален начин.

2. Задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за решаване на уравнения и неравенства.

3. Решаване на задачи от подобие.

4. Усвояване на зависимостите в правоъгълен триъгълник и използването им в различни видове задачи.

5. Задълбочаване на логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език.

6. Овладяване на научнопознавателни методи и идеи.

7. Формиране на положително отношение към математиката, създаване на интерес към нея и мотивация на учениците за придобиване на знания и умения и формиране на граждански позиции.

II. Очаквани резултати:

Задълбочени знания и умения при решаване на различни видове задачи. Участия и изяви в математически състезания и турнири.

7. Наименование на групата МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

I. Цели:

Да даде възможност на основната целева група от ученици, изучаващи АЕ като втори чужд език, да надградят знанията и уменията по езика с цел успешно явяване на ДЗИ по АЕ.

II. Очаквани резултати:

На ДЗИ по АЕ, участниците в групата, изучаващи в ЗП английски като втори чужд език, да постигнат резултат по-висок от мн. добър 5.00, а участниците, изучаващи в ЗП английски като първи чужд език - по-висок от Отличен 5.50.

8. Наименование на групата СВЕТЪТ ПРЕЗ ХИМИЧЕСКИ ОЧИЛА.

I. Цели:

Да се повиши интереса на участниците в групата към практическото приложение на науката химия; да развият знания и умения свързани с лабораторен екперимент; да усвоят компетентности за реагиране при спешни случаи на отравяне, изгаряне и др. , свързани с употреба и действие с химически реактиви; да се изгради у участниците траен интерес към науката химия и останалите предмети от природоматематически цикъл.

II. Очаквани резултати:

Участниците да познават организацията на безопасността в химичната лаборатория; да умеят да сглобяват апаратура; да използват личини и колективни средства за защита; да осъщестяват мероприятия за оказване на първа помощ; да познават и използват правилно химическите реактиви; да познават химическата страна на ежедневието си; да планират и провеждат изследване по дадена тема; да презентират темата и себе си; да се научат да наблюдават правилно.

9. Наименование на групата ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА.

I. Цели:

Развитие на творческите способности на учениците в изкуството на словото и на комуникативните им умения. Изграждане на по-голяма увереност на учениците в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Осигуряване на възможност за изява на талантливите ученици и популяризиране на постиженията им.

II. Очаквани резултати:

Учениците да усвоят стратегии, чрез които да създават текстове в различни комуникативни ситуации и цели. У учениците да се изградят умения за презентиране пред публика на творчески текстове. Създаване на училищен вестник и антология с творчески текстове. Изготвяне на сценарий за училищен празник и реализирането му. Учениците да развият умения за иницииране на проекти, разработването и реализирането им.

10. Наименование на групата УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ.

I. Цели:

Включеният учебен материал съдейства за това след завършване на програмата „Умения за успех“ учениците да могат да:

1. Идентифицират и използват уменията, необходими да проучат, получат и запазят дадена работа;

2. Разработят иновативни лични стратегии за учене през целия живот, постигане на образователни цели и развитие на кариерата.

II. Очаквани резултати:

След завършването на програмата „Умения за успех“ учениците трябва:

Да знаят:

- Кои са 16-те умения за успех;

- Как 16-те умения за успех биха допринесли за тяхното пълноценно приобщаване на работното място и успешно личностно развитие;

- Кои са успешните стратегии за себепредставяне чрез документите за кандидатстване за работа – автобиография и мотивационно писмо;

- Кои са успешните стратегии за поведение по време на интервю за работа, кои грешки да бъдат избягвани;

- Как да изграждат разбирателство и съгласие с другите;

- Кои са възможните решения на конфликти на работното място.

Да могат:

- Да идентифицират своите лични умения за работа;

- Да оценят уменията си и връзката им с постигането на мечтите и целите им ;

- Да прилагат стратегии за ефективно формално и неформално общуване на работното място;

- Да използват уменията си за ефективно говорене и слушане, за да разрешават конфликти;

- Да убеждават и обосновават свое мнение;

- Да работят в екип;

- Да представят себе си в най-добрата светлина;

- Да се държат успешно по време на интервю за работа;

- Да разработят успешен пакет от документи при кандидатстване за работа.

11. Наименование на групата ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ.

I. Цели:

1. Да се популяризира сред учениците здравословния начин на хранене.

2. Да се научат да подбират здравословно меню и да го аранжират естетически.

II. Очаквани резултати:

Изградени навици и умения да подбират и съчетават по правилния начин храните , които консумират в ежедневието си, включително и по време на пребиваването си в училище. Срещите със специалисти от различни области ще разширят познанията на учениците и ще обогатят уменията им.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

12. Наименование на групата ИСКАМ ДА МОГА.

I. Цели:

I. Цели: 1. Да се научат да четат аналитично художествен текст, като съобразяват социокултурния контекст на създаването му.

2. Да се научат да откриват в художествения текст литературни тропи и фигури, за да формулират изводи.

3. Да умеят да създават свой аргументативен текст, като спазват структурата му.

4. Да имат базова правописна, пунктуационна и граматична компетентност.

II. Очаквани резултати:

1. Да създават свой аргументативен текст върху проблем от художествено произведение.

2. Да умеят да откриват тропи и фигури в текста.

3. Да придобият функционална грамотност.

13. Наименование на групата МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ.

I. Цели:

1. Развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите на учениците, придобити в процеса на обучение в ЗП.

2. Подпомагане развитието на уменията на учениците за учене и за преодоляване на образователните дефицити по математика.

3. Чрез мотивираща позитивна среда, способстване изграждането на по-голяма увереност в собствените им сили с цел повишаване на образователните им постижения.

II. Очаквани резултати:

1. Попълване на натрупани пропуски в обучението в предходни години.

2. Повишаване потенциала на учениците.

3. Приобщаване на родителите с цел вземането на общи решения за дейностите за подпомагане на техните деца.

4. Постигане на по-добри резултати по математика в края на учебната година.