ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ.“

На 09.01.2018 г. се проведе публична изява на клуб “Точка, точка, запетая” с ръководител Ванушка Димитрова на тема: “Ревю на проекти, свързани с пунктуацията”. Изложбата от проектни идеи, свързани с пунктуацията, бе подредена във фоайето на втори етаж в училището, за да може повече гимназисти и външни за училищната общност хора да я видят и да разберат важното за ползването на пунктуационните знаци. На откриването присъстваха ученици от Езикова гимназия от различните класове, учители, родители. Всеки от проектите показва по оригинален и креативен начин идеята за всички пунктуационни знаци - има рисунки на хора чрез комбинацията от точка, запетая, въпросителен, удивителен, има “Пунктуационна гама”, “Пунктуационен оркестър”, “Тиква”, “Къща”, пана с научна информация за употребата на всеки пунктуационен знак. Изложбата цели да провокира любопитството към сложната и суха материя за пунктуацията.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.