ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ.“

Участниците в групата “Точка, точка, запетая” с ръководител Ванушка Димитрова, проведоха втората си публична изява на 13 март в библиотеката. Разделени на екипи те представиха своите най-важни изследователски търсения в областта на пунктуацията - история на препинателните знаци, препинателните знаци в културата, науката и изкуството, пунктуационни правила, интересни факти, свързани с препинателните знаци, съпоставка между пунктуацията на български и на френски език. Формите на презентиране бяха многообразни - Pоwer Point презентации, формати на книги, джобно тефтерче, рисунки и др. Присъстващите гости /20 ученици от 12а и 12в клас/ бяха впечатлени от интересните факти и се почувстваха радостни, че научиха нови за тях неща.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.