Ученически съвет

С началото на учебната 2011/2012 година в Гимназията се сформира Ученически съвет – активна форма за самоуправление на учениците от Езикова гимназия „Пейо Яворов”.

Съставен е от председателите на класовете, но участие в заседанията могат да вземат и всички други желаещи ученици. Дейността на Съвета се ръководи от Устав. Длъжностите в Ученическия съвет са: Председател, Зам.-председател, Секретар – Втори зам.-председател, Отговорник по финансите и Отговорник по съобщенията, Отговорници на класовете. Изборите за тези длъжности се провеждат в началото на учебната година при първото събрание на Ученическия съвет. В ръководството на Ученическия съвет се включват: Председателят, Зам.-председателят и Секретарят – Втори зам.-председател. То има право да се събира самостоятелно на оперативни заседания, свързани с актуални въпроси от училищния живот, но винаги решава възникналите казуси, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на Ученическия съвет. След това ръководството е задължено да уведоми останалите членове на Съвета за взетите решения.

Целите, задачите и задълженията на Ученическия съвет са свързани с възможността за самоуправление, като се съгласуват със спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност. Те са помощ в управлението на училището, съдействие в организирането на всякакъв вид училищни дейности.

Ученическият съвет дава възможност на учениците да участват в изграждането на училищния живот, да създават, с помощта на училищното ръководство и учителите, място, изпълнено с възможности за изява на лидерски качества, работа в екип, развитие на талантите във всички културни области.