Административни услуги и образци на документи

Вид заявлениеСайта на ЕГНачин на подаване на заявлениетоНачин на получаване на изготвения документСрок за изготвяне на документа
1. Заявление за издаване на справка за успех по години и хорариум учебни часове
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната на ЕГ
3 работни дни
2.Заявление за издаване на служебна бележка /удостоверение за издаване на карта от БДЖ
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната на ЕГ
2 работни дни
3.Заявление за издаване на служебна бележка /удостоверение за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната на ЕГ
2 работни дни
4.Заявление за издаване на служебна бележка за получени стипендии за представяне във ВУЗ (за братя и сестри)
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната на ЕГ
2 работни дни
5.Заявление за освобождаване от учебни часове по ФВС
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com като се прилага и медицинския документ. Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт. Издадената заповед за освобождаване от часовете по ФВС се предоставя на класния ръководител
6. Мотивирано предложение до класния ръководител за отсъствие на ученик до 15 дни
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи Само по електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
След обработка мотивираното предложение се предоставя на класния ръководител.
7.Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията 5 дни
8.Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията 5 дни
9.Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията 5 дни
10.Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията 5 дни
11.Заявление за преместване на ученик в друга форма на обучение
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
Заповедта се получава от канцеларията. 5 дни
12.Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка за други форми на обучение
Свали от тук
Секция Административни услуги и образци на документи По електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
Заповедта се получава по ел. поща подадена от ученика.

Защита на лични данни
Съобщение за поверителност на лични данни
Съгласие за обработка на лични данни

Достъп до информация
Правила за предоставяне на информация по ЗДОИ
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приемане и преместване на ученик
Заявление за преместване в друга паралелка
Заявление за преместване в ЕГ
Заявление за записване в VIII клас по ДПП
Информация за приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование
Информация за издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление за издаване на дубликат
Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Заявление за издаване на приложение към диплома
Информация за европейско приложение на диплома СО