Административни услуги и образци на документи

Защита на лични данни
Съобщение за поверителност на лични данни
Съгласие за обработка на лични данни

Достъп до информация
Правила за предоставяне на информация по ЗДОИ
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приемане и преместване на ученик
Заявление за преместване в друга паралелка
Заявление за преместване в ЕГ
Заявление за записване в VIII клас по ДПП
Информация за приемане и преместване

Издаване на диплома за средно образование
Информация за издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление за издаване на дубликат
Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Заявление за издаване на приложение към диплома
Информация за европейско приложение на диплома СО