Новини

„Виртуалната библиотека – условие и необходимост“

Проект на Училищното настоятелство при ЕГ “Пейо Яворов”, които стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за Успех” с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Реализирането на проекта ще даде възможност на учениците от уязвими групи да изграждат личностните си умения. С подновяването на училищната библиотека и нейното модернизиране тези ученици ще получат свободен достъп до информация, необходима за доброто им представяне в образователния процес; ще бъдат задоволени потребностите им от учебно-помощна литература, чрез която да развиват своите интереси в различни области на знанието. Чрез предвидените в проекта семинари и кръгли маси обучаваните ще имат възможност да общуват по проблемите на ценностната ориентация на младия човек, ще развиват своята гражданска активност, ще търсят пътищата за своето кариерно ориентиране. С разработването на онлайн библиотеката учениците ще получат възможност за изява, както и ще се даде възможност на всички обучавани в ЕГ „Пейо Явооров“ да имат свободен достъп до необходими за образователния процес помагала. Очакваният ефект от реализацията на проект „Виртуална библиотека – условие и необходимост” е изграждане на личностни умения на учениците и свободен достъп до информация, необходима за доброто им представяне в образователния процес. Преодоляване на усещане за различие, лишеност, неравнопоставеност. Мотивация на учениците за учене и възпитание в ценностите на гражданското общество и подпомагане в кариерно ориентиране.