Новини

Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

с обект: „Доставка и монтаж на училищно обзавеждане и техническо оборудване на обект „Център за интерактивно обучение“ – етаж първи, ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра по следните обособени позиции: 1. „Доставка и монтаж на училищно обзавеждане“; 2. „Доставка и монтаж на техническо оборудване” Дата на публикуване: 18.07.2014г Номер на поръчката в регистъра на АОП: 01909-2014-0001 Вид на процедурата: Открита процедура. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. всеки работен ден до 18.08.2014 г., в сградата на ЕГ „Пейо Яворов“, намираща се на адрес: гр.Силистра, ул.”Бойка Войвода” №20, в деловодство – етаж 2, стая 201. Документацията можете да изтеглите от сайта на училището : eg-yavorov.com, профил на купувача. Отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши от 16.00 ч. на 19.08.2014г., в Езикова гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра, ул.”Бойка Войвода” № 20, етаж 2, стая 207. За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по номер на поръчката в регистъра на АОП: 01909-2014-0001.