Нормативни документи

Приложение към Правилника за дейността на училището

Програма за равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Закон за защита от дискриминация

Училищна програма за повишаване качеството на образование в ЕГ "Пейо Яворов"

Заповед за организация на учебния ден

Форми на обучение в Езикова гимназия

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Свободни места в Езикова гимназия