ПроектиПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Езикова гимназия участва в изпълнението на дейност 3.4 /Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ/. Гимназията се включи като самостоятелен възложител със сформирана група от учители, които ще преминат обучение на тема „Създаване и използване на дигитални учебни ресурси“ с обучаваща организация „РААБЕ България ЕООД“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За повече информация: https://oud.mon.bg “

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.017

„КОНЦЕПЦИЯ ЗА STEM СРЕДА"

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Чрез планираното преустройство в ЕГ „Пейо Яворов“ ще се разшири създадения в училището Център по природни науки, изследвания и иновации. Към действащите Дигитална и Експериментална лаборатория ще бъде създадена Изследователска лаборатория в направления Зелени технологии и устойчиво развитие и Математика и информатика. Така ще се надгради съществуващата технологична среда осигуряваща условия за ефективно прилагане на STEM обучение базирано на проекти.

Новата училищна STEM среда ще бъде част от вече изградения STEM център чрез включване на съседните 2 стаи на етажа с обща площ от 100 м2. Ще бъдат изградени и 6 ВОСКС в кабинета по биология, в съседство със STEM центъра и други в 5 класни стаи на втори етаж на училището.

Ще се прилага Училищна програма по Глобално образование. Програмата предвижда интегриране на глобалните цели за устойчиво развитие в учебното съдържание по предметите, към които е насочена дейността на STEM центъра: природни науки-химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование; математика и информационни технологии; география и икономика; чужди езици и използване на интердисциплинарния подход. В теоретичната част се дискутират теми като борба с климатичните промени, отговорно потребление, чиста вода и санитарни-хигиенни условия, възобновяема енергия, живот на Земята, живот под водата. В практическата учениците работят по общоучилищен STEM проект свързан с една от целите за устойчиво развитие–предизвикателство, което трябва да решат прилагайки знанията си от посочените учебни дисциплини.

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

Цели: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие в колективни спортове и изкуства; Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства; Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и развитие на спортните способности на учениците.

За учебната 2023/2024 г. Езикова гимназия „Пейо Яворов“ участва в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2 „Спорт“ с два отбора по волейбол: момчета, възрастова група XI – XII клас и момичета, възрастова група XI – XII клас с ръководител Димитър Миланов.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

по Наредбата за приобщаващо образование

Групите за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование учебната 2023/2024 година:

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И

ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Дейностите по проекта имат за цел обособяване на кътове за четене в свободните пространства в училище, които да се използват от ученици и учители през междучасията и свободното време. Усилията на училището са насочени предимно към осигуряване на комфорт на учебното място, на мотивираща учебна среда, на зони за отдих и прекарване на свободното време на ученици и учители, към устойчиво развитие на качеството на образованието и повишаване конкурентоспособността на учениците. През цялата учебна година ученици и учители ще организират и отбелязват събития и инициативи, които могат да бъдат видяни от широката училищна общност в неформална обстановка. Читателските кътове ще бъдат обособени във фоайетата на трите етажа в гимназията към вече съществуващите пространства за отдих, срещи и дискусии. Оборудването и обзавеждането на кътовете за четене е съобразено и ще даде възможност за декориране на пространството по различен начин според темата, сценария и мизънсцена на събитието. Над 180 заглавия ще допълнят и обогатят книжния фонд на гимназията.

Кандидатстване с проект Национална програма
„Заедно в изкуствата и в спорта“

ЕГ „Пейо Яворов“ ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните отбори:
Модул 2. Спорт
Групи:
1. Волейбол – девойки / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/, с ръководител треньор по „Волейбол“
2. Волейбол – юноши / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/ с ръководител треньор по „Волейбол“

Училището може да сключва договор с външни специалисти и търси треньор по волейбол за предвидените групи.

Национална програма

„Изграждане на училищна STEM среда”

STEM център за природни науки, изследвания и иновации, с дигитална и експериментална лаборатория вече осигурява на учениците от ЕГ „Пейо Яворов“ в Силистра съвременна учебна среда за изучаване на природни науки чрез правене и преживяване. Проектът на стойност 220 000 лв. е реализиран по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. Центърът беше открит на официална церемония в присъствието на кмета на града д-р Юлиян Найденов, началника на РУО - Силистра г-жа Габриела Миткова, както и много гости и приятели на училището.

В приветственото си слово директорът на Езикова гимназия г-жа Магдалена Атанасова заяви, че с новата STEM среда училището предлага на учениците една модерна, реална и привлекателна учебна среда, каквато гимназистите заслужават и от каквато имат нужда, за да разгърнат своите творчески способности именно когато са във възрастта, в която “не знаят, но търсят, в която се колебаят, но дирят пътя, по който да вървят”. “Благодарение на STEM центъра нашите ученици ще могат да гледат природата в очите, да докосват света, да влизат в него, да се провокират взаимно, и така ще поискат да знаят повече, ще поискат да опитват”, каза още тя.

На събитието се роди и една новина. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов обяви, че вече се работи по създаването на IT център в сградата на бившето общежитие в града.

Веднага след приветствените думи ученици от 11. клас с помощта на своите преподаватели г-жа Латинка Димитрова и г-жа Петя Генчева имаха възможност да демонстрират пред гостите своите първи практически изследвания по химия и физика в новите лаборатории.

Дигитални и бинокулярни микроскопи, интерактивни тъч дисплеи, Chromecast устройства и устройства, съвместими с приложенията за виртуална и добавена реалност, 3D принтер, видео и звукозаписна техника за заснемане на ученическите проекти, лабораторни уреди и комплекти по химия и физика са само част от обзавеждането на изцяло преобразените в модерни творчески пространства обикновени класни стаи на третия етаж на училището. Експерименталната лаборатория е с капацитет от 54 места, което позволява едновременното ѝ използване от две паралелки. Пространството се групира в 4 функционални зони – за лабораторни експерименти, за обмен на идеи и учене чрез сътрудничество, за взаимодействие чрез технологии и за презентиране. Дигиталната лаборатория разполага с 26 места, като в нея са обособени зони за интерактивно представяне на проекти и сътрудничество, за създаване на дигитално съдържание и работа в екип, зона за самостоятелно учене, както и видео и звукозаписно студио за създаване на обучителни ресурси за връстници, видеорепортажи, интервюта, уроци с цел споделяне на добри практики и самоусъвършенстване.

Чрез дизайн мислене, включващо проблемно-базирано образование по природните науки, STEM центърът ще насърчава както индивидуалното, самовглъбено учене, така и екипното - социалното и емоционалното учене. На учениците ще бъдат предложени по-предизвикателни, по-автентични и с по-висок порядък учебни изживявания чрез разширени възможности за проучвания, научни експерименти, учене чрез преживяване, създаване на инструменти и продукти, последващо осмисляне чрез рефлексия, подобрения и представяне пред аудитория.

STEM центърът ще осигури възможност на ЕГ „Пейо Яворов“ да включи в учебното съдържание по отделните дисциплини глобалното образование, обвързано с целите за устойчиво развитие. Така бъдещите проектите, които ще бъдат реализирани от учениците, ще могат да прераснат в трансдисциплинарно и интердисциплинарно обучение, а децата ще бъдат въвлечени в активна роля при изследване на проблеми, включващи познания в повече научни области, които ще разширят кръгозора им и ще им създава увереност, че могат да участват пълноценно в глобални процеси като граждани на света.

https://stem.mon.bg/

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” - има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите.

Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове като всеки от тях съдържа промяна в 4 направления – образователна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и организация и управление на училищните процеси. Училищният ни проект за изграждане на Център за природни науки, изследвания и иновации STEM@ЕГ спада към категория големи проекти, на стойност 220 000 лв. и включва реновиране на част от трети етаж на училището и превръщане на пространството от 250м2 в Център по природни науки, изследвания и иновации. Планираното преустройство цели да създаде необходимите условия за ефективно прилагане на STEM обучение базирано на проекти; включване на технологии в обучението по природни науки, свобода на ученици и учители в избора на стратегии на преподаване и учене.

Ремонтните дейности обхващат реновиране на част от трети етаж на училището и превръщане на пространството-250м2 в Център по природни науки, изследвания и иновации.

Модернизацията и оптимизацията на пространството се реализира чрез преструктуриране на помещенията, частично премахване на преградна стена между две класни стаи, обособяване на функционални зони в стаи и фоайе, които преливат една в друга според различните режими на учене.

Обособяват се зони за-учене чрез правене; обмен на идеи и сътрудничество; взаимодействие на учители и ученици; презентиране.

Във фоайето и коридора-зони за: самостоятелно учене и отдих, обмен на идеи и дискусии, а в самостоятелната стая: за създаване на дигитално съдържание и креативност, работа в екип; представяне на проекти, самостоятелно учене.

Центърът ще разполага с:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА лаборатория с капацитет до 54 места, което позволява едновременното използване на пространството от 2 паралелки. Пространството се групира в 4 функционални зони:

INVESTIGATE - за лабораторни експерименти с капацитет 26 места,

EXCHANGE - обмен на идеи, учене чрез сътрудничество;

INTERACT - взаимодействие чрез технологии; PRESENT - презентиране. Местата могат да се организират в групи, с цяла паралелка или в смесена система.

Обзавеждането се състои от лабораторни острови, подвижни столове; мобилни учебни места, които лесно се прегрупират; шкафове за съхраняване на микроскопи и други пособия.

Лабораторията е оборудвана със съвременни технологични средства:

Микроскопи – бинокулярни и дигитален микроскоп за учителя - за визуализиране на наблюдаваното на интерактивен дисплей;

Система за виртуална реалност с Google експедиции и добавена реалност за разглеждането на 3D модели в часове по природни науки – визуализация на клетките, атомите, небесните тела и др.

3D принтер за реалистично онагледяване на 3D модели на молекули, клетки, органи; умалени макети на учeнически проекти. Лабораторни набори с уреди, прибори и материали за лабораторни упражнения и експерименти;

ДИГИТАЛНА лаборатория с капацитет 26 места, обособени в 3 зони:

PRESENT - за интерактивно представяне на проекти и сътрудничество.

DIGITAL CREATE – за създаване на дигитално съдържание, работа в екип.

DEVELOP - за самостоятелно учене.

Лабораторията разполага с видео и звукозаписно студио за създаване на обучителни ресурси за връстници, видеорепортажи, интервюта, уроци с цел споделяне на добри практики и самоусъвършенстване.

Двете лаборатории са оборудвани с интерактивни дисплеи и устройства за ученици и учители.

Фоайето и част от коридора се преобразуват в зона за самостоятелно учене и отдих, обмен на идеи и дискусии/DEVELOP ZONE, EXCHANGE ZONE/с мека мебел, маси и столове, където учениците използват собствени устройства. Скоро предстои откриване на новоизградения Център по природни науки, изследвания и иновации.


„Осигуряване на съвременна образователна среда”,
модул „Библиотеките като образователна среда”

През първия срок на учебната 2020-2021г. стартира проект по Нацоналната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда” – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищната библиотека/обособяване на „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

От стартирането на проекта през месец септември до сега са реализирани следните дейности и инициативи:

Закупени са 105 нови книги за библиотечния фонд на стойност 1493,77 лв. /издания от съвременни автори, отговарящи на интересите и потребностите на ученици и учители/ и 500 читателски карти за ученици и за учители.

В пространството на училищната библиотека обособихме кът за четене, като преобразихме част от интериора й, предлагайки визия различна от тази на „строгите читални”. Обзавеждането се вписа прекрасно в общия интериор като ни даде възможност да оформим два къта като уютно място за срещи с книгите и общуване с връстниците.


Международен проект „Remote Schools“ на Гьоте-институт

https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/rem.html

Международен проект „Remote Schools“ на Гьоте-институт – за учителите по немски език и директори.

Целта на проекта е да насърчи професионалния обмен между учители по немски език и директори на училища от Югоизточна Европа, да доразвие предметните и организационните им умения в дистанционното учене в училищен контекст, да изпробва съвместно с няколко пилотни училища концепции и процеси при обучение в електронна среда. В четири квалификационни модула за учители по немски език и онлайн семинари за директори участниците получават базисни знания за успешно дистанционно обучение, обменят опит помежду си, изпробват работещи модели и ще изработят общи насоки за дигитално обучение.


Равен достъп

Проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Още информация за проекта - https://www.mon.bg/bg/100925

Информационна система на проекта - https://react.mon.bg/
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2020 – 2021 година в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:

1. Групи за допълнително обучение по учебни предмети за уч. 2020/2021 г. въз основа на идентифициране на пропуски на учениците в усвояване на учебното съдържание и изготвените индивидуални карти /Приложение №2 от приложенията по проекта/ и ръководителите им:

Група за допълнително обучение по немски език

Наименование на дейността: Deutsch macht doch Spass!
Клас: VII
Ръководител: Росица Стефанова
Брой ученици, участващи в обучението:5
Брой часове: 60
Вид на дейността: Допълнително обучение по немски език за овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебен предмет /немски език/ и с изграждане на ключови компетентности на ученика
2. Групи за занимания по интереси за уч. 2020/2021 г. въз основа на анкетно проучване и подадено заявление за участие и декларация за информирано съгласие /Приложение №4 по проекта/.
Наименование на дейността: Клуб „Волейбол девойки" и Клуб „Волейбол юноши“
Клас: VIII – XII
Ръководител: Красимир Нейчев
Брой ученици, участващи в обучението: 15 девойки и 15 юноши
Брой часове: по 70 и за двата клуба
Вид на дейността: Занимания по интереси за ученици, желаещи да упражняват спорта, Утвърждавайки го като здравословен начин на живот. Учениците усъвършенстват техническите си умения,представят достойно училището в състезания. Популяризират волейболната игра сред съучениците си.


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Дейности по проекта в ЕГ

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
- модернизиране на методите и средствата за обучение;
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.

В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:
• Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) - 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
• Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ - 25 000;
• Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата - 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:
• Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) - 85%.

Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
• Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
• Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенeфициент е Министерството на образованието и науката.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Със заповед на министъра на образованието и науката ЕГ „Пейо Яворов“ участва в проекта в дейности за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

През уч. 2019 – 2020 г. в гимназията са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:виж тук


ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+"

ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+" за "Партньорства за училищен обмен" - КА229:
1. The cultural heritage of our land: from art to fork “Културното наследство на нашата страна - от изкуството до вилицата” с партньори Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, България. Работен език – английски. Одобрен бюджет 25 860 евро.
2. „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно” с партньори Австрия, Франция, Италия и България. Работен език - френски. Одобрен бюджет 29 296 евро.

Специални поздравления и благодарности за г-жа Златка Димитрова, координатор по европейските проекти, които успешно се реализират в училище вече 6 поредни години.

Още един спечелен проект на тема: „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство” от Програма ЕРАЗЪМ +

Азбука на мира

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време. Историческата памет, емоционалната социална памет са важни морални опори за младите хора, които имат отговорността за своето и за общото бъдеще. С тази цел над 100 гимназисти, 4 учители /Златка Димитрова, Маргарита Колева, Димитричка Павлова, Ванушка Димитрова/ и Магдалена Атанасова - директор на училището се включиха в дейностите и в мобилностите по проекта.

Двугодишният маршрут – Марсилия /Франция/ - Пафос /Кипър/ - Каламата /Гърция/ - Силистра /България/ - Модена /Италия/ - Фрайбург /Германия – Марсилия /Франция/ показва не просто географски места, които са посетени, а градове, училища, държави, в които приятелските отношения и връзки между колеги и ученици израстваха точно като дървото каки /райска ябълка от Япония/ - символ на мира.

В гр. Болоня /атентатът на гарата през 1980 г./ и в гр. Марсилия /Тухлената фабрика – място за транспортиране на хора в концлагерите от 1939 – 1942/ бяхме ужасени от неописуемата жестокост, проявена от хора към хора, а в гр. Модена участието в похода на мира ни даде усещането, като гледахме множеството, че обикновеният човек може да се бори активно за доброто на всички. Край гр. Каламата посещението в лагера на бежанци от арабски държави ни показа ужаса от разбити животи заради днешните войни и социалната адаптация на децата, изгубили домовете си. При всяка среща, във всеки град се радвахме на приятелите си и сълзите при разделите, и тъгата доказваха, че дори когато приключат проектните дейности, общите преживявания и спомени ще ни съхранят във времето. Знаенето, че във Франция, Кипър, Италия, България, Германия, Гърция имаме близки на сърце хора, внасяше спокойствие.

Над 500 ученици и 20 учители от 6 страни сътворяваха приятелства, създаваха свое братство, което да съхрани мира поне в Европа. Сякаш ключовата дума е толерантност – към другия, към различния, към прокудения, към себе си. Последно посетеният град – Марсилия, ни показа как на едно място могат да живеят равноправно хора от много континенти, държави и етноси. Многоцветието от лица, облекла и хора се превърна в траен спомен и ново разбиране за света.


ЕРАЗЪМ + КА 2
Проект „Да споделяме нашите стойности в усилието“

В началото на юли Езикова гимназия посрещна делегации от пет държави – Франция /гр. Марсилия/, Италия /гр. Палермо/, Гърция /гр. Каламата/, Германия / гр. Фрайбург/ и Кипър /гр. Пафос/. Целта на посещението бе да се проведе транснационално събрание на партньорите по проект, финансиран по програма „Еразъм”, за да се обсъди и подготви финалният отчет. Международният екип по проекта бе от 20 учители от страните в Европа, а гостуващите 12 участници бяха впечатлени от съвременната материална база на Гимназията. Емоционалното им отношение, създадено по време на двугодишния проект, създаде атмосфера на искреност, приятелство и професионализъм при обсъжданията на извършените дейности, на организираните ученически мобилности и обучения на учителите / в Кипър/. Колегите признаха, че нашата база е най-функционална, най-естетически решена и най-актуална.

Културната програма на гостите включваше посещение на Археологическия музей в Силистра и градовете Варна и Калиакра. Раздялата с приятели и колеги винаги е тъжна, но и оптимистична, защото надеждата за нови срещи остава.


Първите ни стажанти по проект „Студентски практики – фаза 1“ на МОН!

Студенти от специалност Педагогика на обучението по български език и чужд език към Филиал-Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ приключиха успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“ – проект на BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 240 часа в реална работна среда, в непосредствен контакт с учители и ученици, с лице към предизвикателствата на образователната система и на съвременните млади хора.

240 часа възможност за проверка на знанията, практическо приложение на теорията, обогатяване на компетентностите, търсене на нови решения и откриване на нови перспективи в учителската професия.

240 часа в класните стаи и извън тях конкретна ангажираност с млади хора и общи инициативи, стимулиращи креативността.

240 часа възможности за активност, предприемчивост, критичност, създаване на самопреценка и работа в екип.

Сърдечна благодарност на ръководството на обучаващата организация – Езикова гимназия „Пейо Яворов“ за предоставените отлични условия за съвместна работа и за неизменната подкрепа!

Сърдечна благодарност на менторите г-жа Магдалена Атанасова – по френски език и директор на училището и на г-жа Ваня Игнатова – по български език и литература, за споделените отговорности, за професионализма и най-вече за вдъхновяващото сътрудничество!


Проект "Зелената идея за нашето училище"

Успешно приключи изпълнението на проект "Зелената идея за нашето училище" в Езикова гимназия ,,Пейо Яворов“- гр.Силистра. Проектът е разработен в рамките на Национална кампания на МОСВ ,,За чиста околна среда‘‘. Негов обект е част от училищния двор на гимназията с цел озеленяване на свободно дворно пространство на училището с акцент върху реализиране на динамично трасе, съединяващо две от вече съществуващите алеи.

За осъществяване на проекта гимназията срещна съдействието и доброволното участие по изготвяне на архитектурната част от страна на Ивета Дечева – бивш възпитаник на Гимназията и настоящ студент по архитектура, както и безрезервната подкрепа на училищното настоятелство, помощен персонал, партньори и приятели на училището и безвъзмездния труд на включилите се ученици от 9 до 12 клас и преподаватели.

Част от поставените цели на проекта са: да превърне училището в още по-привлекателно и здравословно място, което да се използва от възпитаниците и преподавателите пълноценно както в учебно, така и в извънучебно време; да се изгради и възпита у учениците отговорно мислене и отношение към средата, в която живеят, както и развиване на екологичното им съзнание; да се засили мотивацията им за участие в подо