ПроектиПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2020 – 2021 година в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:

1. Групи за допълнително обучение по учебни предмети за уч. 2020/2021 г. въз основа на идентифициране на пропуски на учениците в усвояване на учебното съдържание и изготвените индивидуални карти /Приложение №2 от приложенията по проекта/ и ръководителите им:

Група за допълнително обучение по немски език

Наименование на дейността: Deutsch macht doch Spass!
Клас: VII
Ръководител: Росица Стефанова
Брой ученици, участващи в обучението:5
Брой часове: 60
Вид на дейността: Допълнително обучение по немски език за овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебен предмет /немски език/ и с изграждане на ключови компетентности на ученика
2. Групи за занимания по интереси за уч. 2020/2021 г. въз основа на анкетно проучване и подадено заявление за участие и декларация за информирано съгласие /Приложение №4 по проекта/.
Наименование на дейността: Клуб „Волейбол девойки" и Клуб „Волейбол юноши“
Клас: VIII – XII
Ръководител: Красимир Нейчев
Брой ученици, участващи в обучението: 15 девойки и 15 юноши
Брой часове: по 70 и за двата клуба
Вид на дейността: Занимания по интереси за ученици, желаещи да упражняват спорта, Утвърждавайки го като здравословен начин на живот. Учениците усъвършенстват техническите си умения,представят достойно училището в състезания. Популяризират волейболната игра сред съучениците си.


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Дейности по проекта в ЕГ

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
- модернизиране на методите и средствата за обучение;
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.

В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:
• Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) - 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
• Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ - 25 000;
• Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата - 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:
• Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) - 85%.

Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
• Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
• Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенeфициент е Министерството на образованието и науката.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Със заповед на министъра на образованието и науката ЕГ „Пейо Яворов“ участва в проекта в дейности за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

През уч. 2019 – 2020 г. в гимназията са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:виж тук


ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+"

ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+" за "Партньорства за училищен обмен" - КА229:
1. The cultural heritage of our land: from art to fork “Културното наследство на нашата страна - от изкуството до вилицата” с партньори Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, България. Работен език – английски. Одобрен бюджет 25 860 евро.
2. „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно” с партньори Австрия, Франция, Италия и България. Работен език - френски. Одобрен бюджет 29 296 евро.

Специални поздравления и благодарности за г-жа Златка Димитрова, координатор по европейските проекти, които успешно се реализират в училище вече 6 поредни години.

Още един спечелен проект на тема: „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство” от Програма ЕРАЗЪМ +

Азбука на мира

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време. Историческата памет, емоционалната социална памет са важни морални опори за младите хора, които имат отговорността за своето и за общото бъдеще. С тази цел над 100 гимназисти, 4 учители /Златка Димитрова, Маргарита Колева, Димитричка Павлова, Ванушка Димитрова/ и Магдалена Атанасова - директор на училището се включиха в дейностите и в мобилностите по проекта.

Двугодишният маршрут – Марсилия /Франция/ - Пафос /Кипър/ - Каламата /Гърция/ - Силистра /България/ - Модена /Италия/ - Фрайбург /Германия – Марсилия /Франция/ показва не просто географски места, които са посетени, а градове, училища, държави, в които приятелските отношения и връзки между колеги и ученици израстваха точно като дървото каки /райска ябълка от Япония/ - символ на мира.

В гр. Болоня /атентатът на гарата през 1980 г./ и в гр. Марсилия /Тухлената фабрика – място за транспортиране на хора в концлагерите от 1939 – 1942/ бяхме ужасени от неописуемата жестокост, проявена от хора към хора, а в гр. Модена участието в похода на мира ни даде усещането, като гледахме множеството, че обикновеният човек може да се бори активно за доброто на всички. Край гр. Каламата посещението в лагера на бежанци от арабски държави ни показа ужаса от разбити животи заради днешните войни и социалната адаптация на децата, изгубили домовете си. При всяка среща, във всеки град се радвахме на приятелите си и сълзите при разделите, и тъгата доказваха, че дори когато приключат проектните дейности, общите преживявания и спомени ще ни съхранят във времето. Знаенето, че във Франция, Кипър, Италия, България, Германия, Гърция имаме близки на сърце хора, внасяше спокойствие.

Над 500 ученици и 20 учители от 6 страни сътворяваха приятелства, създаваха свое братство, което да съхрани мира поне в Европа. Сякаш ключовата дума е толерантност – към другия, към различния, към прокудения, към себе си. Последно посетеният град – Марсилия, ни показа как на едно място могат да живеят равноправно хора от много континенти, държави и етноси. Многоцветието от лица, облекла и хора се превърна в траен спомен и ново разбиране за света.


ЕРАЗЪМ + КА 2
Проект „Да споделяме нашите стойности в усилието“

В началото на юли Езикова гимназия посрещна делегации от пет държави – Франция /гр. Марсилия/, Италия /гр. Палермо/, Гърция /гр. Каламата/, Германия / гр. Фрайбург/ и Кипър /гр. Пафос/. Целта на посещението бе да се проведе транснационално събрание на партньорите по проект, финансиран по програма „Еразъм”, за да се обсъди и подготви финалният отчет. Международният екип по проекта бе от 20 учители от страните в Европа, а гостуващите 12 участници бяха впечатлени от съвременната материална база на Гимназията. Емоционалното им отношение, създадено по време на двугодишния проект, създаде атмосфера на искреност, приятелство и професионализъм при обсъжданията на извършените дейности, на организираните ученически мобилности и обучения на учителите / в Кипър/. Колегите признаха, че нашата база е най-функционална, най-естетически решена и най-актуална.

Културната програма на гостите включваше посещение на Археологическия музей в Силистра и градовете Варна и Калиакра. Раздялата с приятели и колеги винаги е тъжна, но и оптимистична, защото надеждата за нови срещи остава.


Първите ни стажанти по проект „Студентски практики – фаза 1“ на МОН!

Студенти от специалност Педагогика на обучението по български език и чужд език към Филиал-Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ приключиха успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“ – проект на BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 240 часа в реална работна среда, в непосредствен контакт с учители и ученици, с лице към предизвикателствата на образователната система и на съвременните млади хора.

240 часа възможност за проверка на знанията, практическо приложение на теорията, обогатяване на компетентностите, търсене на нови решения и откриване на нови перспективи в учителската професия.

240 часа в класните стаи и извън тях конкретна ангажираност с млади хора и общи инициативи, стимулиращи креативността.

240 часа възможности за активност, предприемчивост, критичност, създаване на самопреценка и работа в екип.

Сърдечна благодарност на ръководството на обучаващата организация – Езикова гимназия „Пейо Яворов“ за предоставените отлични условия за съвместна работа и за неизменната подкрепа!

Сърдечна благодарност на менторите г-жа Магдалена Атанасова – по френски език и директор на училището и на г-жа Ваня Игнатова – по български език и литература, за споделените отговорности, за професионализма и най-вече за вдъхновяващото сътрудничество!


Проект "Зелената идея за нашето училище"

Успешно приключи изпълнението на проект "Зелената идея за нашето училище" в Езикова гимназия ,,Пейо Яворов“- гр.Силистра. Проектът е разработен в рамките на Национална кампания на МОСВ ,,За чиста околна среда‘‘. Негов обект е част от училищния двор на гимназията с цел озеленяване на свободно дворно пространство на училището с акцент върху реализиране на динамично трасе, съединяващо две от вече съществуващите алеи.

За осъществяване на проекта гимназията срещна съдействието и доброволното участие по изготвяне на архитектурната част от страна на Ивета Дечева – бивш възпитаник на Гимназията и настоящ студент по архитектура, както и безрезервната подкрепа на училищното настоятелство, помощен персонал, партньори и приятели на училището и безвъзмездния труд на включилите се ученици от 9 до 12 клас и преподаватели.

Част от поставените цели на проекта са: да превърне училището в още по-привлекателно и здравословно място, което да се използва от възпитаниците и преподавателите пълноценно както в учебно, така и в извънучебно време; да се изгради и възпита у учениците отговорно мислене и отношение към средата, в която живеят, както и развиване на екологичното им съзнание; да се засили мотивацията им за участие в подобни инициативи.

Очаквани резултати: променен външен облик на училището с обособени нови зони за отдих и озеленена част; изграждане на отговорно отношение за опазване и поддържане красивия облик на училището и повишаване мотивацията на учениците за естетизиране на училищната среда.

Езикова гимназия изказва своите благодарности на Ивета Дечева – архитект на проекта, Ростислав Павлов – председател на училищното настоятелство, Георги Георгиев, Бойко Крумов – управител на „Синева” ЕООД, инж. Ивелин Лозев - „Стройпроект” ООД, Община Силистра – които безвъзмездно помогнаха с идеи, експертен опит, труд, техника и материали за реализирането на проекта ,,Зелената идея за нашето училище‘‘.ЕРАЗЪМ + КА 2 Проект: „ Да споделяме нашите стойности в усилието“

Проект "Новите технологии - катализатор на промяната"


Многостранен проект Коменски „ Да бъдем екоотговорни в нашето жизнено пространство“

През 2013/2014 учебна година са инициирани и в процес на реализация следните проекти:

1. ОП « Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.: тригодишен проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”
Общ брой ученици включени в извънкласни и извънучилищни дейности: 98
Брой извънкласни и извънучилищни дейности: 9
Брой ръководители на ИИД: 12
Бюджет по проекта: 17 150 лв.

2. Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» по ОП « Развитие на човешките ресурси». В периода август 2013 – юни 2014г. 15 учители, в това число директор и пом.- директор взеха участие в планираните по проекта квалификации. 5 учители са преминали обучение за превенция на училищното насилие, 4 – за работа в интеркултурна среда, 2 – за оценяване постиженията на учениците, 1- хуманитарни и обществени дисциплини и лит. творчество, 1 – едногодишно обучение за придобиване на професионална квалификация учител, директор – за работа с делегирани бюджети, ПДУД – обучение за формиране на базови и управленски компетентности.

3.„Etre eco-responsable dans nos quartiers” по Програма „Учене през целия живот” - секторна програма Коменски – Многостранни училищни партньорства - с ученици от Франция, Италия и Турция. За периода август 2013 – август 2015 г. по проекта са планирани 24 мобилности, от които 18 за ученици и 6 за учители.

4. Езикова гимназия „Пейо Яворов“ участва като асоцииран партньор през периода 2012/13 и 2013/14 в проект по програма Коменски с наименование „Кооперативни методи на обучение. През настоящата 2013/14 учителите изпробват и рефлектират различни форми на кооперативно учене с ученици и представят и демонстрират своите резултати в деня на кооперативното учене в гимназията през месец май.

5. „Виртуалната библиотека – условие и необходимост за формиране на читателска култура“ - проект на Училищното настоятелство при ЕГ “Пейо Яворов”, с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за Успех” с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Основна цел на проекта е да се създадат условия за формиране на активна читателска култура чрез изграждане на виртуална читалня в ЕГ “Пейо Яворов“.

6. След участие в конкурс „Училище на бъдещето“ Езикова гимназия подписа договор с Фондация „Америка за България“ за отпускане на грант на стойност 146 000 лв. за период от 8 месеца за проекта „Новите технологии –катализатор на промяната“.

7. Училището подписа споразумение с комисия за академичен обмен Фулбрайт / с подкрепата на Фондация „Америка за България”/ и в рамките на 1 учебна година в гимназията ще работи американски асистент – учител.

Национални програми:

 • НП „ С грижа за всеки ученик” 2013/ 2014г. Модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” - участват четирима преподаватели в 4 предметни области: Английски език, Френски език, Философия и Астрономия. Сформирани са 6 групи в които участват общо 32 ученици.
 • НП „На училище без отсъствия ” 2013г. мярка „Без свободен час” Осигурено е заместване по съответните дисциплини, като за целта при по- продължително отсъствие на преподаватели са сключени договори с външни лектори по предложение на преподавателите и със съдействието на РИО Силистра;
 • НП «Информационни и комуникационни технологиии в училище» - оборудван е нов компютърен кабинет с 12 терминални станции, предстои обучение на учителите за ползване на техниката.
 • НП „Оптимизация на училищната мрежа” - модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”; за обезщетения на персонала е изплатена общо сумата от 7 855.88 лв. за месеците септември, октомври и декември /694.30 лв. за месец септември, 5 766.23 лв. за месец октомври и 1 395.35 лв. за месец декември 2013г./.

 • През учебната 2012/2013 година са в процес на реализация следните проекти:

  1. ОП « Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.: тригодишен проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”
  Общ брой ученици включени в извънкласни и извънучилищни дейности : 175

  Брой извънкласни и извънучилищни дейности : 20

  Брой ръководители на ИИД: 22

  Бюджет по проекта: 37 625 лв.

  2. Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» по ОП « Развитие на човешките ресурси».

  3. „Виртуална библиотека – условие и необходимост”, участие чрез училищното настоятелство към ЕГ. Финансираща организация – ФРГИ. Сума по проекта – 6060 лв. В дейностите по проекта ще вземат участие 7 учители и служители и целева група от 30 ученици.

  4. Ресурсен център за учители по Английски език към IREX – разработен от В. Кулчева и Карън Рос. Училището получи финансиране в размер на 5 000 долара. До момента са проведени 2 от планираните обучения с преподаватели от областта.

  5. Продължава участието на ученици с първи чужд немски език в международния проект „Дунавът ни свързва”. През м.октомври те участваха в есенен лагер в с. Ковачица, Република Сърбия, където продължиха работата си по проектните задачи и представиха резултатите от участието си до момента на заключителния концерт. Проектът се ръководи от Нели Георгиева. През м.май група ученици с ръководители Н. Георгиева и Р. Лазарова участваха в заключителните мероприятия п офинализиране на проекта в гр. Констанца.

  6. Многостранен проект Коменски „ Да бъдем екоотговорни в нашето жизнено пространство“. След покана от страна на Франция, гимназията подаде кандидатурата си за участие в многостранен проект по програма Коменски с партньори Франция, Италия, Турция и Румъния. Проектът «Etre éco-responsable dans notre quartier » получи одобрение от европейската комисия, програма « Учене през целия живот», подпрограма « Коменски».Продължителността на проекта ще бъде от септември 2013 до септември месец 2015г. Финансиране – 20 000 евро.

  Партньори : ЕГ “П.Яворов“, Силистра Колеж „Жан Мулен“, Марсилия (Франция) Училище „Леонардо да Винчи“, Палермо (Италия) Училище „Салих Есен“, Денизли (Турция)

  Работен език: френски език Целева група: ученици, които изучават френски език Работен екип от преподаватели: Магдалена Атанасова – директор Златка Димитрова – координатор, преподавател по френски език Ванушка Димитрова – преподавател по български език и литература Димитричка Павлова – преподавател по информатика и информационни технологии Латинка Димитрова – преподавател по химия Татяна Великова – преподавател по география Красимира Фотинова – преподавател по френски език (учебна година 2013- 2014)

  Цели на проекта: - Да се подобри практиката на френския език като майчин или чужд език. - Да се създаде активно гражданско поведение у ученика: включване в живота на общността, умение да се вземат решения, идентифициране на социалните проблеми и на околната среда, да се възприеме екоотговорно поведение, да се общува и да има обмен с другите, проява на критично отношение, осъзнаване на трнасграничното измерение на гражданската отговорност. - Да се интегрира изучаването на компетентности, свързани с информационните и комуникационни технологии в обучението. - Да се обменят практики и методи за подобряване на качеството на преподаването. Да се намерят иновативни решения за подобряване на практиката на езиците. Да се увеличат добрите страни на образователната система на всеки партньор, за да се благоприятстват учебните и професионални мобилности в бъдеще. - Да се окуражи персонала в образованието и учениците да си сътрудничат с клюови партньори извън учебните заведения.

  Тема на проекта Основната тема на проекта е да се направят учениците отговорни по отношение на тяхната околна среда. Следователно, необходимо е да се разглеждат теми като балансирано използване на естествените ресурси, рециклиране, защита и увеличаване на стойността на природното и човешко наследство, гражданско поведение в определени ситуации и , накрая, наблюдение на методите на преподаване на страните- партньори. Дидактическият подход, свързан с преподаваните предмети в училищата, има за цел да запознае учениците с целите, проблемите и последиците от човешката дейност над околната среда. Междупредметната и трансгранична дидактическа работа ще придаде смисъл на преподаваните знания на учениците в учебните заведения и между партньорите. Придобиването на тези знания ще бъде остойностено чрез практическото прилагане в практиката: осъзнаване и признаване на проблемите, търсене на решения, съобщаване

  Национални програми:

  • НП „ С грижа за всеки ученик” 2012/ 2013г. Модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” - участват четирима преподаватели в 4 предметни области: Английски език, История и цивилизация, География и икономика и Гражданско образование, в която участват общо 30 ученици.
  • НП „На училище без отсъствия ” 2012г. мярка „Без свободен час” Осигурено е заместване по съответните дисциплини, като за целта при по- продължително отсъствие на преподаватели са сключени договори с външни лектори по предложение на преподавателите и със съдействието на РИО Силистра;
  • НП „Оптимизация на училищната мрежа” - модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” ; за обезщетения на персонала са изплатени сумите от 2730 лв. за месец ноември 2012г. и 1609 лв. за месец юни.
  • Подобрения на МТБ:

   През учебната година със средства по проекти бе обогатена МТБ. За осъществяването дейностите по проекта за ресурсен център бяха закупени: дидактическа литература за 3126 лв., телевизор, стенна стойка за телевизор, лаптоп, принтер, дигитална видеокамера, UPS, рутер за интернет - на обща стойност 6171 лв. Обзавеждането на библиотеката бе подновено с модулни маси, столове, офис секция, лаптоп, мултимедиен проектор, екран - на обща стойност 3575лв. Със средства предоставени от служба за обучение в чужбина чрез посолството на Федерална република Германия бяха закупени мултифункционално устройство, два лаптопа, плазмен телевизор, стойка за телевизор, аудио система на обща стойност 3 498. 89 лв. за оборудване на втори кабинет по немски език. За нуждите на обучението по френски език от бивш възпитаник на гимназията бе предоставена нова френска литература на стойност над 2000 лв. За нуждите на УВ процес бяха обособени два мултимедийни кабинети на трети и четвърти етаж с което общият им брой в училище става 4. В четирите са поставени нови алуминиеви щори на стойност 916 лв., като 806 са внесени от дарител. По проект „Успех” са закупени 15 стола, модулни маси, бюра, стелажи, лаптоп, стойка за мултимедиен проектор, мултифункционално устройство на стойност 2300 лв. Като дарение на училището са предоставени нови заседателни маси за учителската стая, заседателна маса за дирекцията, лаптоп, мултимедиен проектор, стойка за мултимедиен проектор и мултифункционално устройство на обща стойност 2486 лв.

   През учебната 2011/2012 година са инициирани и в процес на реализация следните проекти:

   • ОП « Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.: тригодишен проект
   • „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” -
    Общ брой ученици включени в извънкласни и извънучилищни дейности: 139
    -
    Брой извънкласни и извънучилищни дейности: 12
    -
    Брой ръководители на ИИД: 17
    -
    Бюджет по проекта: 25 715 лв.
   • През втория учебен срок ЕГ се включи в проект «Квалификация на педагогическите специалисти» по ОП « Развитие на човешките ресурси».
   • Продължават дейностите по проект „Дунавът ни свързва”, в който са включени трима единадесетокласници от DSD-групата с немски език с ръководител г-жа Нели Георгиева.
   • Осъществен бе обмен на ученици от ЕГ с американско училище от Колорадо Спрингс. Група от 15 ученици с ръководител г-жа Веселина Антонова прекара две седмици в Колорадо Спрингс Скул, като по време на гостуването учениците бяха настанени в американски семейства и посещаваха учебни часове по предварително изготвена за тях програма.
   • Приключиха дейностите по проект „Малкият голям избор” - проект на РИО Силистра с участието на още 3 училища. Основна идея при разработване на проекта е развитие на ученическото самоуправление и привличане на ученическия съвет за партньор в развитието и управлението на училището.
   • Част от кампанията за набиране на нови ученици бе реализираният училищен проект ”Ученик на ЕГ за един ден”. Желание за участие в проекта изявиха 100 седмокласници. Проектът бе осъществен със съдействието на РИО, директорите и педагогическите съветници на ЕГ и 4 основни училища.
   • През месец юли стартира проектът « Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Силистра» по ОП « Регионално развитие». За подпомагане дейностите по проекта е извършена подготовка на сградата на гимназията за саниране и освежаване .
   • В процес на одобрение са:

    • Ресурсен център за учители по Английски език към IREX, разработен от В.Кулчева и Карън Рос. Целта е да се обособи център, който да подпомага учителите от областта, чрез организиране на работни срещи, семинари и обучения;
    • „Природата ви зове” към програмата Коменски - съвместна инициатива и междуучилищно партньорство с ученици от република Турция и Полша.

     Национални програми:

     • НП „ С грижа за всеки ученик” - 2011/ 2012г. Модул „Осигуряване на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” - участваха седем преподаватели в пет предметни области: Български език и литература, Немски език, Френски език, Астрономия и Гражданско образование. За новата учебна година по НП са разработени и ще се реализират 4 проекта по Английски език, История и цивилизация, География и икономика и Гражданско образование, в която участват общо 30 ученици.
     • НП „Оптимизация на училищната мрежа” през 2011г. по мярката „Без свободен час” П