Глава първа - Основни начала

Чл. 1. УС е форма на самоуправление на учениците от ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра, сформирана на основата на доброволчески принцип.

Чл. 2. УС работи в съответсвие със Закона за народната просвета, нормативните и поднормативните актове на МОН.

Чл. 3. Всеки клас участва с по един представител в УС.

Чл. 4. УС сам избира свои ръководни органи и изготвя устав и план за дейността в съответсвие с целите и правилника за дейността си.

Чл. 5. Предложенията на УС се предлагат в писмена форма до Директора на ЕГ „Пейо Яворов” преди заседанието на Педагогическия съвет (ПС) или устно по време на самото заседание. Вносител е Председателят на УС, друг член на Ръководството на УС или друго лице, упълномощено за целта.

Чл. 6. Дейността на УС не се ограничава със срок.

Чл. 7. УС сам определя времето и мястото на събиранията си.

Чл. 8. Цели, задачи и задължения на УС:

  • 1. Обединяването на учениците около идеята за ученическо самоуправление като се съобразява със спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност.
  • 2. Да дава идеи, предложения и свободно и достойно да участва в управлението на училището.
  • 3. Да съдейства за организирането на училищните дейности в съответствие с нуждите на учениците.
  • 4. Да защитава правата на учениците в ЕГ „Пейо Яворов” в сйответствие с Правилника на ЕГ.