Глава втора - Основни права и задължения на учениците в ученически съвет

§1. Членство в ОСУС

Чл. 1. Право на членство:

 • 1. има всеки ученик, избран за представител на класа си, по демократичен начин в присъствието на Председателя на УС.
 • 2. има Отговорник за УС на ЕГ, приемащ всички права и задължения на членството, описани в този УСТАВ.
 • 3. няма право нито един, който не попада в нито една от описаните в т.(1) и т.(2) на този член групи.

Чл. 2. Приемане на членове в УС, става съгласно чл.1. От този параграф и при следните условия:

 • ал.1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УС.
 • ал.2. Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин, ръководени от предеседателя на класа като представител на УС, който трябва:
  • 1. предварително да запознае класа с основните принципи на УС, описани в Приамбюла и глава първа „ОСНОВНИ НАЧАЛА” на УСТАВА.
  • 2. да осигури възможността на всеки желаещ да участва в изборите като кандидат по негово собствено желание.
  • 3. да даде възможност на класа да гласува тайно или явно.
  • 4. да определи за представите на класа онзи, за когото са гласували най-много ученици от неговия клас.
  • 5. да проведе избори, съгласно точки 1,2,3 и 4 от тази алинея за заместник председател на класа.

Чл. 3. Наказателен кодекс за членовете на УС:

 • 1. Мъмрене от председателя.
 • 2. Предупреждение за изключване от УС.
 • 3. Изключване от УС.

Чл. 4 Прилагане на чл.3 от този параграф:

 • 1. При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.1.
 • 2. При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.2.
 • 3. При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.3, бива сменен съгласно чл.2 от този параграф и губи правото да участва като кандидат в изборите.
 • 4. При още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от новия представител на съответния се наказва съгласно чл.3 т.3, а същия клас може да избере нов представител на класа в УС. Ако това не се случи в срок от една учебна седмица, класът губи правото си да участва в УС до края на учебната година.
 • 5. Ако който и да е член на УС има поведение, уронващо престижа на УС и ЕГ, чрез демократично явно гласуване в ОСУС при наличието на кворум и мнозинство, Председателя на УС има право да изгони публично този член.

Чл. 5. Ако член на УС желае да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето решение пред ОСУС.

§2. Права и задължения на членовете на УС:

Чл. 1. Права и задължения на членовете в УС.

 • ал.1. Всеки член има право:
  • 1. на един глас в ОСУС.
  • 2. да участва активно в управлението и работата на УС.
  • 3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УС, съгласно УСТАВА.
  • 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС.
  • 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това.
  • 6. да бъде информиран за дейността на УС.
 • ал.2. Всеки член на УС е длъжен:
  • 1. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията на ОСУС.
  • 2. да участва активно в събранията на УС.
  • 3. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА.
  • 4. да осведомява Председателя или друг член на РнУС за своето бъдещо отсъствие от ОСУС.
  • 5. членът на УС на отговаря лично за задълженията на УС.
  • 6. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 2. Права и задължения на членовете извън УС.

 • ал.1. Представителят на класа има право:
  • 1. да участва активно в провеждането на часа на класа.
  • 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, педагогическия съветник, Председателя на УС, друг член от Ръководството на УС или от УС в пълен състав по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.
 • ал.2. Представителят на класа е длъжен:
  • 1. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различни длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване.
  • 2. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година.
  • 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им.
  • 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ.
  • 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко и косвено интересите на класа.
  • 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на ОСУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предположения или да участва чрез други дейности според този УСТАВ.
  • 7. да стимулира активното участие на своите съученици в заседания на ОСУС.
  • 8. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.

§3. Длъжности в УС:

Чл. 1. Изборите за длъжности се провеждат на първото събрание на УС ва началото на учебната година.

Чл. 2. Всички длъжности с мандат една година, за които може да се кандидатства по време на избори в УС, са:

 • 1. Председател.
 • 2. Зам. Председател.
 • 3. Секретар.
 • 4. Отговорник по финансите.
 • 5. Отговорник по съобщенията.

Чл. 3. Няма длъжности с мандат, различен от една година.

Чл. 4. Други длъжности могат да се добавят чрез гласуването им от ОСУС.

§4. Структура и мандат на органите на УС:

Чл. 1. Общо събрание на УС (ОСУС):

 • ал.1. Структура:
  • 1. ОСУС се състои от всички членове на УС, съобразно §1. чл.1.
 • ал. 2. Мандат:
  • 1. ОСУС има мандат една година.
  • 2. Членовете на ОСУС всяка година се обновяват или запазват, съобразно §1.
 • ал.3. Права на ОСУС:
  • 1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ.
  • 2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и Председателя).
  • 3. Приема, освобождава и изключва членовете на УС.
  • 4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.
  • 5. Приема годишния отчет на Ръководството за извършената от него работа и взема решения за одобряване на дейността му и освобождаване от отговорност.
  • 6. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.
  • 7. ОСУС има прави да сформира комисии и да им възлага задачи за изпълнение, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на УС.
 • ал.4. Ред за вземане на решения:
  • 1. Събранието на ОСУС се счита за редовно, когато има кворум, състоящо се от минимум 50% + един от членовете на УС.
  • 2. При липсата на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провижда и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
  • 3. Решенията на ОСУС се вземат обикновено с мнозинство от присъстващите членове.
  • 4. Член на ОСУС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него.
  • 5. ОСУС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване – явно или тайно.

Чл. 2. Ръководството на УС (РнУС):

 • ал. 1. Структура, задължения и права:
  • 1. РнУС се състои от членовете на УС, изпълняващи длъжностите - Председател, Зам. Председател и Секретар – Втори Зам. Председател.
  • 2. РнУС или отделни членове могат да бъдат освободени по решение на ОСУС преди изтичане на мандата в случай, че нарушават изискванията на УСТАВА, не изпълняват решенията на УС и злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си.
  • 3. Подготвя и внася в ОСУС отчет за дейността на УС.
  • 4. Подготвя и внася в Педагогическия съвет и Училищното настоятелство отчет за дейността на УС в края на двата учебни срока.
  • 5. Подготвя заседанията на ОСУС, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на УС.
  • 6. РнУС е задължено да извинява всички отсъствия, по уважителни причини, на членове на УС за събрания на УС, получени преди приключване на протокола за съответното събрание.
  • 7. Създава и поддържа връзките на УС с други подобни организации и лица.
  • 8. Изпълнява и други функции произтичащи от този УСТАВ, както и такива възложени му от ОСУС.
  • 9. РнУС има право да се събира самостоятелно при коментиране на различни въпроси, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на УС, като след това е задължено да уведоми останалите членове на УС за взетите решения.
 • ал. 2. Мандат:
  • 1. РнУС има мандат една година.
 • ал. 3. Заседания и ред за вземане на решения:
  • 1. Извънредно заседание на РнУС се провеждат само тогава, когато Председателя на УС изрично поиска такова.
  • 2. Заседанието е редовно само ако присъстват всички членове на РнУС.
  • 3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.