Глава трета - Длъжности в Ученическия съвет

§1. Председател:

Чл. 1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в ЕГ. То ги представлява както в,така и извън ЕГ.

Чл. 2. Председателят са подпомага в своята длъжност от Зам. Председател.

Чл. 3. Избор на Председател:

 • Председателят се избира от ОСУС във втората седмица на новата учебна година.
 • Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.
 • За Председател на УС на ЕГ може да бъде избран ученик навършил 16 години.
 • Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.
 • Зам. Председател се избира след като бъде избран Председател.
 • Председателят не може да бъде представител на своя клас в УС.
 • Председателят може да бъде преизбиран само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Председателя се прекратяват предсрочно при:

 • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
 • Гласуване вот на недоверие.

(1) В случай на т. 1, 2 и 3 Зам. Председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност на Зам. Председателя да встъпи в длъжност, мястото на Председател се заема от втория Зам. Председател – Секретаря. Пре невъзможност и на втория Зам. Председател да встъпи в длъжност се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 5. Председателят на УС:

 • е член на РнУС.
 • Ръководи дейността на УС.
 • Води заседанията на УС.
 • Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.
 • Присъства на Педагогически съвет.
 • Има право да гласува при вземане на решения в УС.
 • Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.
 • 8. Председателят има правото да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в РнУС.
 • 9. Председателят има право еднолично да отхвърли прието от УС решение веднъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил противоречието на демократичните принципи и ценности, свое решение.
 • 10. При отсъствие на Председателя, Зам. Председателя ръководи заседанието на УС.
 • 11. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС и Правилника на ЕГ. В нито един момент от мандата си, Председателят няма право да пренебрегва законите на своето училище – Езикова гимназия „Пейо Яворов”.
 • 12. Има право да гласува при вземане на решения в УС.

§2. Зам. Председател:

Чл. 1. Зам. Председателят е член на РнУС и подпомага чрез своята Председателя.

Чл. 2. Зам. Председателят може да бъде представител на своя клас в УС.

Чл. 3. Избор на Зам. Председател:

 • Зам. Председател се избира след като е избран Председател.
 • За Зам. Председател на УС на ЕГ може да бъде избран ученик, за когото не е задължително да има навършени 16 години.
 • Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете на УС.
 • Зам. Председателят може да бъди преизбиран само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Зам. Председателя се прекратяват предсрочно при:

 • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
 • Гласуване вот на недоверие.

(1) В случай на т. 1, 2 и 3 Зам. Председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност на Зам. Председателя да встъпи в длъжност, мястото на Председател се заема от втория Зам. Председател – Секретаря. Пре невъзможност и на втория Зам. Председател да встъпи в длъжност се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 5. Зам. Председателят има право да гласува при вземане на решения в УС.

§3. Секретар:

Чл.1. Секретарят е втори Зам. Председател.

Чл. 2. Секретарят е член на РнУС.

Чл. 3. Секретарят може да бъде представител на своя клас в УС.

Чл. 4. Секретарят се избира по описания в Устава ред.

Чл. 5. Секретарят встъпва в длъжност на Председател, ако при необходимост Зам. Председателят няма възможност да поеме длъжността. Ако и Секретарят в ролята си на втори Зам. Председател не може да приеме длъжността на Председател на УС, се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 6. Задължения и права на Секретаря:

 • Да води протоколите за дейността на УС.
 • Да съхранява документацията на УС.
 • Може да гласува при вземане на решения в УС.

§4. Отговорници:

(1) Всички отговорници имат право да гласуват при вземане на решения в УС.

(2) Всички отговорници могат да бъдат представители на своите класове в УС.

Чл. 1. Отговорник по финансите:

 • Води книга за приходите на УС.
 • Отчита се пред УС.
 • Съхранява средствата на УС.
 • Избира се по описания в УСТАВА определен ред.

Чл. 2. Отговорник по съобщенията:

 • Информира ученическата общественост на ЕГ по въпроси касаещи дейността на УС посредством средствата за масово разпространение, с които разполага ЕГ – училищно радио и Интернет.
 • Избира се по описания в УСТАВА ред.