Глава четвърта - Правилник за прилагане на Устава

Чл. 1. Всеки един член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за Народната Просвета, ППЗНП, Правилника на дейността на ЕГ и всички приети от България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.

Чл. 2. Нито един от членовете на УС, както и нито един от учениците на Езикова гимназия „Пейо Яворов” няма право: да петни името на РБългария, да уронва престижа на ЕГ, да накърнява достойнството на друг човек.