Peyo Yavorov Language High School

Какво представляват изпитите за дипломите DELF и DALF?

DELF и DALF са официалните дипломи на Министерство на образованието на Франция. Те са изготвени от Международния център за педагогически науки (CIEP) и оценяват нивото на владеене на френски език на чужденци, които изучават френски език. Създадени са през 1985 година, а през 2005 година са съобразeни и с Общата Европейска езикова рамка. В този нов формат сертификатите се състоят от 6 независими дипломи, които отговарят на шестте нива на Европейската езикова рамка. Единствено дипломите DELF и DALF са безсрочни. Полагат се във френските културни центрове и алианси и имат варианти както за възрастни, така и за деца.

DELF покрива елементарните общоевропейски езикови нива А1, А2, както и нивата за “самостоятелно” владеене на езика В1 и В2. Уменията, които се проверяват, са устно и писмено разбиране, както и устно и писмено изразяване. DALF е по-сложен изпит, който покрива най-високите непрофесионални нива С1 и С2.

Тъй като изпитите са независими, вие можете да се явите на което ниво прецените, без да е необходимо да започвате от най-ниското. След като получите дадена диплома, тя е валидна през целия ви живот като официален документ за владеене на френски език. Изпитните сесии са две годишно – зимна (януари) и лятна (юни).

От 2007 година в България вече може да се полага изпит DELF за ученици. Особеното в него е, че се държи в рамките на националните образователни центрове след подписване на специално споразумение между компетентните институции. Изпитът е предназначен за ученици от 10, 11 и 12 клас в профилираните езикови гимназии с паралелки по френски език и се провежда в четири изпитни центъра, които покриват по няколко точно определени региона.

Изпитите на DELF за ученици се провеждат веднъж годишно.

Изпитен център за DELF за ученици:

Езикова гимназия №4 “Фр. Жолио-Кюри”, гр.Варна (за Шумен, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Варна)

Изпитни центрове за общ вариант на DELF и DALF:

Алианс Франсез – гр. Варна
Френски институт – гр. София и гр.Варна

Обучението във Франция се откроява със значителни предимства. Кандидатстването след 2007 г. във висшите учебни заведения е без ограничения при избор на типа университет, както и в броя на университетите при кандидатстване, без ограничения за специалност. С членството на България в ЕС отпадна процедурата за предварителен прием (DAP) за българските кандидат-студенти и техните дипломи за средно образование, след успешно издържана матура по френски език, се приемат за вход в много от френските висши учебни заведения. В някои все пак се изисква френска диплома за ниво В2 ( например в Сорбоната). Българите могат да кандидатстват директно в избрания от тях френски университет при условие,че:

 • владеят френски на ниво, отговарящо на изискванията за избраната специалност;
 • имат добър успех както по френски език, така и по предметите, свързани с избраната специалност;
 • разполагат със средства за финансиране на престоя си във Франция.

Тъй като в държавните университети на Франция няма такси за обучение, единствената такса, която ще се наложи да се плати, е тази за записване. Тя не надвишава 170- 200 евро. Такси за обучение има само за частните учебни заведения, които тръгват от 5000 евро на година и могат да стигат до 20 000 евро. Между 150 и 480 евро на месец излиза студентското общежитие, частните квартири са между 300 и 600 евро.

Могат да се ползват студентски общежития и да се получава социална стипендия след първата година от 380 до 500 евро, като критериите са доходите на родителите и разстоянието, на което живеят. През първата година, част от заплатената сума за наем се възстановява, а от втората до края на следването се възстановява 50% от наема на всеки студент. При желание за съчетаване на учене с работене, студентът има право за работа и получава временно разрешение за такава за девет месеца с възможност за удължаване.

От 2003г. френските университети започнаха реформа във висшето образование и преминаване към системата LMD с цел съгласуване на дипломите и програмите с тези на останалите европейски държави и улесняване мобилността на студентите. Тази система въвежда три нива на обучение Licence- Master-Doctorat. Първото ниво завършва с диплома за специалист Licence три години след края на средното образование. Ниво Licence дава право на студента да продължи по желание в Мaster professionnel или Мaster recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master се получава след пет години обучение. Ниво Мaster recherchе дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Дипломата Doctorat се получава след осем години обучение. Licence-Master-Doctorat са национални дипломи.

Във Франция съществуват три типа висши учебни заведения:

Университети

Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшите учебни заведения в съответната държава. Университетите предлагат базови, технологични или професионално ориентирани програми за обучение.

Специализирани висши училища и институти

Те са държавни или частни учебни заведения с професионална ориентация в областите инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика. Имат високи изисквания при подбора и приема на кандидатите.

Les Grandes ecoles ( Висши училища)

Сред висшите учебни заведения les Grandes ecoles заемат особено място и са специфично френски. Техните критерии за прием са високи и броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки. За успешно представяне на конкурсите за прием в les Grandes ecoles е необходимо кандидатите да са преминали през така наречените подготвителни класове(classes prepas). Те са три категории:

 • икономически и търговски
 • литературни класове
 • научни класове

Ако сте приети в подготвителен клас перспективата е ясна: две години усърдна работа. Изпитите в края на втората година са трудни и в случай, че не ви приемат в Grande ecole, има много други учебни заведения, в които да продължите обучението си. Процедурите за кандидатстване варират в зависимост от вида учебно заведение и от избраната специалност. По принцип се кандидатства директно в съответното учебно заведение. Отговорът за прием, независимо положителен или отрицателен, е валиден само за съответната университетска година. Кандидатстването във висши училища и институти със специфична насоченост, които приемат студенти чрез конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение. Все повече Grandes ecoles предлагат на чуждестранните студенти прием по диплома или чрез явяване на конкурс. И в двата случая е необходимо кандидатът да е завършил втора или трета година във висше учебно заведение в собствената си страна. Интерес предизвква възможността за обучение в строго специализирани области, която води до скоростна реализация в работата и възможност за продължаване на обучението. Друга алтернатива, изключително привлекателна и реализуема, е поливалентното обучение в областта на политеческите науки, медицината и архитектурата, което продължава три години, а в четвъртата година се специализира само една наука – тази, която за студента е желана и предизвикателна.

http://leselevesfrancais.wordpress.com/za-frankofonite/

Интересна и обещаваща перспектива за младите хора е обучението на френски език във франкофонските програми в България. Застъпени са специалности в разнообразни области, което предоставя възможности за сътрудничество и обмен между българските и френски университети :

 • Франкофонска програма Електроинженерство и информатика – Технически университет София
 • Франкофонска програма Индустриална химия – Химикотехнологичен и металургичин университет София
 • Франкофонска програма Политически науки -Нов Български Университет (НБУ)
 • Франкофонска програма Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – Нов Български Университет (НБУ)/Албена
 • Франкофонска програма Икономика и стопанско управление – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Франкофонски Институт за Администрация и Управление (IFAG)

Завършилите висшето си образование по тези програми получават българска и френска диплома, което е едно блестящо начало за успешна кариера в национален и международен контекст.