Peyo Yavorov Language High School

 

С началото на учебната 2011/2012 година в Гимназията се сформира Ученически съвет – активна форма за самоуправление на учениците от Езикова гимназия „Пейо Яворов”.

Съставен е от председателите на класовете, но участие в заседанията могат да вземат и всички други желаещи ученици. Дейността на Съвета се ръководи от Устав.

 

Длъжностите в Ученическия съвет са:

 • Председател,
 • Зам.-председател,
 • Секретар – Втори зам.-председател,
 • Отговорник по финансите и Отговорник по съобщенията,
 • Отговорници на класовете.

Изборите за тези длъжности се провеждат в началото на учебната година при първото събрание на Ученическия съвет.

 

В ръководството на Ученическия съвет се включват:

 

Председателят,

Зам.-председателят и

Секретарят – Втори зам.-председател.

То има право да се събира самостоятелно на оперативни заседания, свързани с актуални въпроси от училищния живот, но винаги решава възникналите казуси, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на Ученическия съвет. След това ръководството е задължено да уведоми останалите членове на Съвета за взетите решения.

 

Целите, задачите и задълженията на Ученическия съвет

са свързани с възможността за самоуправление, като се съгласуват със спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност. Те са помощ в управлението на училището, съдействие в организирането на всякакъв вид училищни дейности.

Ученическият съвет дава възможност на учениците да участват в изграждането на училищния живот, да създават, с помощта на училищното ръководство и учителите, място, изпълнено с възможности за изява на лидерски качества, работа в екип, развитие на талантите във всички културни области.

 


 

Ученически съвет на Eзикова гимназия „Пейо Яворов“ 2023/2024 година

 

Председател на ученическия съвет: Ния Бориславова Атанасова, 11б

Заместник председател: Йоана Димитрова Димитрова, 11б

Председатели на класовете:

8а – Добромир Живков Желязков
8б – Никол Ефремова Ефремова
8в – Изабел Николаева Николова
9а – Габриела Галинова Гочева
9б – Добромира Николаева Кулева
10а – Венцислав Костадинов Ангелов
10б – Елвира Боянова Симеонова
11а – Тихомир Добринов Добрев
11б – Ния Бориславова Атанасова
12а – Мартин Николов Вълев
12б – Ивайло Красимиров Лечев
12в – Светлозара Станиславова Ковачева


 

Устав на ученическия съвет на Езикова Гимназия “Пейо Яворов”

 

Ние, представителите на класовете, членове в Ученическия Съвет на Езикова гимназия „Пейо Яворов” – гр. Силистра, в стремежа си да изразим волята на учениците,

като обявяваме верността си към общочовешките общности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;

като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;

като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции,

прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда съобразена с всички законови уредби по Закона на Народната Просвета, Правилника на ЕГ и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи човешките права и свободи, за което приемаме този УСТАВ.

 

Съдържание

Глава първа – Основни начала

Чл. 1. УС е форма на самоуправление на учениците от ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра, сформирана на основата на доброволчески принцип.

Чл. 2. УС работи в съответсвие със Закона за народната просвета, нормативните и поднормативните актове на МОН.

Чл. 3. Всеки клас участва с по един представител в УС.

Чл. 4. УС сам избира свои ръководни органи и изготвя устав и план за дейността в съответсвие с целите и правилника за дейността си.

Чл. 5. Предложенията на УС се предлагат в писмена форма до Директора на ЕГ „Пейо Яворов” преди заседанието на Педагогическия съвет (ПС) или устно по време на самото заседание. Вносител е Председателят на УС, друг член на Ръководството на УС или друго лице, упълномощено за целта.

Чл. 6. Дейността на УС не се ограничава със срок.

Чл. 7. УС сам определя времето и мястото на събиранията си.

Чл. 8. Цели, задачи и задължения на УС:

 • 1. Обединяването на учениците около идеята за ученическо самоуправление като се съобразява със спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност.
 • 2. Да дава идеи, предложения и свободно и достойно да участва в управлението на училището.
 • 3. Да съдейства за организирането на училищните дейности в съответствие с нуждите на учениците.
 • 4. Да защитава правата на учениците в ЕГ „Пейо Яворов” в сйответствие с Правилника на ЕГ.
 •  
Глава втора – Основни права и задължения на учениците в ученически съвет

§1. Членство в ОСУС

Чл. 1. Право на членство:

 • 1. има всеки ученик, избран за представител на класа си, по демократичен начин в присъствието на Председателя на УС.
 • 2. има Отговорник за УС на ЕГ, приемащ всички права и задължения на членството, описани в този УСТАВ.
 • 3. няма право нито един, който не попада в нито една от описаните в т.(1) и т.(2) на този член групи.

Чл. 2. Приемане на членове в УС, става съгласно чл.1. От този параграф и при следните условия:

 • ал.1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УС.
 • ал.2. Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин, ръководени от предеседателя на класа като представител на УС, който трябва:
  • 1. предварително да запознае класа с основните принципи на УС, описани в Приамбюла и глава първа „ОСНОВНИ НАЧАЛА” на УСТАВА.
  • 2. да осигури възможността на всеки желаещ да участва в изборите като кандидат по негово собствено желание.
  • 3. да даде възможност на класа да гласува тайно или явно.
  • 4. да определи за представите на класа онзи, за когото са гласували най-много ученици от неговия клас.
  • 5. да проведе избори, съгласно точки 1,2,3 и 4 от тази алинея за заместник председател на класа.

Чл. 3. Наказателен кодекс за членовете на УС:

 • 1. Мъмрене от председателя.
 • 2. Предупреждение за изключване от УС.
 • 3. Изключване от УС.

Чл. 4 Прилагане на чл.3 от този параграф:

 • 1. При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.1.
 • 2. При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.2.
 • 3. При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.3, бива сменен съгласно чл.2 от този параграф и губи правото да участва като кандидат в изборите.
 • 4. При още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от новия представител на съответния се наказва съгласно чл.3 т.3, а същия клас може да избере нов представител на класа в УС. Ако това не се случи в срок от една учебна седмица, класът губи правото си да участва в УС до края на учебната година.
 • 5. Ако който и да е член на УС има поведение, уронващо престижа на УС и ЕГ, чрез демократично явно гласуване в ОСУС при наличието на кворум и мнозинство, Председателя на УС има право да изгони публично този член.

Чл. 5. Ако член на УС желае да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето решение пред ОСУС.

§2. Права и задължения на членовете на УС:

Чл. 1. Права и задължения на членовете в УС.

 • ал.1. Всеки член има право:
  • 1. на един глас в ОСУС.
  • 2. да участва активно в управлението и работата на УС.
  • 3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УС, съгласно УСТАВА.
  • 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС.
  • 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това.
  • 6. да бъде информиран за дейността на УС.
 • ал.2. Всеки член на УС е длъжен:
  • 1. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията на ОСУС.
  • 2. да участва активно в събранията на УС.
  • 3. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА.
  • 4. да осведомява Председателя или друг член на РнУС за своето бъдещо отсъствие от ОСУС.
  • 5. членът на УС на отговаря лично за задълженията на УС.
  • 6. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 2. Права и задължения на членовете извън УС.

 • ал.1. Представителят на класа има право:
  • 1. да участва активно в провеждането на часа на класа.
  • 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, педагогическия съветник, Председателя на УС, друг член от Ръководството на УС или от УС в пълен състав по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.
 • ал.2. Представителят на класа е длъжен:
  • 1. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различни длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване.
  • 2. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година.
  • 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им.
  • 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ.
  • 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко и косвено интересите на класа.
  • 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на ОСУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предположения или да участва чрез други дейности според този УСТАВ.
  • 7. да стимулира активното участие на своите съученици в заседания на ОСУС.
  • 8. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.

§3. Длъжности в УС:

Чл. 1. Изборите за длъжности се провеждат на първото събрание на УС ва началото на учебната година.

Чл. 2. Всички длъжности с мандат една година, за които може да се кандидатства по време на избори в УС, са:

 • 1. Председател.
 • 2. Зам. Председател.
 • 3. Секретар.
 • 4. Отговорник по финансите.
 • 5. Отговорник по съобщенията.

Чл. 3. Няма длъжности с мандат, различен от една година.

Чл. 4. Други длъжности могат да се добавят чрез гласуването им от ОСУС.

§4. Структура и мандат на органите на УС:

Чл. 1. Общо събрание на УС (ОСУС):

 • ал.1. Структура:
  • 1. ОСУС се състои от всички членове на УС, съобразно §1. чл.1.
 • ал. 2. Мандат:
  • 1. ОСУС има мандат една година.
  • 2. Членовете на ОСУС всяка година се обновяват или запазват, съобразно §1.
 • ал.3. Права на ОСУС:
  • 1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ.
  • 2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и Председателя).
  • 3. Приема, освобождава и изключва членовете на УС.
  • 4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.
  • 5. Приема годишния отчет на Ръководството за извършената от него работа и взема решения за одобряване на дейността му и освобождаване от отговорност.
  • 6. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.
  • 7. ОСУС има прави да сформира комисии и да им възлага задачи за изпълнение, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на УС.
 • ал.4. Ред за вземане на решения:
  • 1. Събранието на ОСУС се счита за редовно, когато има кворум, състоящо се от минимум 50% + един от членовете на УС.
  • 2. При липсата на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провижда и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
  • 3. Решенията на ОСУС се вземат обикновено с мнозинство от присъстващите членове.
  • 4. Член на ОСУС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него.
  • 5. ОСУС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване – явно или тайно.

Чл. 2. Ръководството на УС (РнУС):

 • ал. 1. Структура, задължения и права:
  • 1. РнУС се състои от членовете на УС, изпълняващи длъжностите – Председател, Зам. Председател и Секретар – Втори Зам. Председател.
  • 2. РнУС или отделни членове могат да бъдат освободени по решение на ОСУС преди изтичане на мандата в случай, че нарушават изискванията на УСТАВА, не изпълняват решенията на УС и злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си.
  • 3. Подготвя и внася в ОСУС отчет за дейността на УС.
  • 4. Подготвя и внася в Педагогическия съвет и Училищното настоятелство отчет за дейността на УС в края на двата учебни срока.
  • 5. Подготвя заседанията на ОСУС, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на УС.
  • 6. РнУС е задължено да извинява всички отсъствия, по уважителни причини, на членове на УС за събрания на УС, получени преди приключване на протокола за съответното събрание.
  • 7. Създава и поддържа връзките на УС с други подобни организации и лица.
  • 8. Изпълнява и други функции произтичащи от този УСТАВ, както и такива възложени му от ОСУС.
  • 9. РнУС има право да се събира самостоятелно при коментиране на различни въпроси, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на УС, като след това е задължено да уведоми останалите членове на УС за взетите решения.
 • ал. 2. Мандат:
  • 1. РнУС има мандат една година.
 • ал. 3. Заседания и ред за вземане на решения:
  • 1. Извънредно заседание на РнУС се провеждат само тогава, когато Председателя на УС изрично поиска такова.
  • 2. Заседанието е редовно само ако присъстват всички членове на РнУС.
  • 3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
 •  
Глава трета – Длъжности в Ученическия съвет

§1. Председател:

Чл. 1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в ЕГ. То ги представлява както в,така и извън ЕГ.

Чл. 2. Председателят са подпомага в своята длъжност от Зам. Председател.

Чл. 3. Избор на Председател:

 • Председателят се избира от ОСУС във втората седмица на новата учебна година.
 • Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.
 • За Председател на УС на ЕГ може да бъде избран ученик навършил 16 години.
 • Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.
 • Зам. Председател се избира след като бъде избран Председател.
 • Председателят не може да бъде представител на своя клас в УС.
 • Председателят може да бъде преизбиран само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Председателя се прекратяват предсрочно при:

 • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
 • Гласуване вот на недоверие.

(1) В случай на т. 1, 2 и 3 Зам. Председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност на Зам. Председателя да встъпи в длъжност, мястото на Председател се заема от втория Зам. Председател – Секретаря. Пре невъзможност и на втория Зам. Председател да встъпи в длъжност се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 5. Председателят на УС:

 • е член на РнУС.
 • Ръководи дейността на УС.
 • Води заседанията на УС.
 • Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.
 • Присъства на Педагогически съвет.
 • Има право да гласува при вземане на решения в УС.
 • Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.
 • 8. Председателят има правото да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в РнУС.
 • 9. Председателят има право еднолично да отхвърли прието от УС решение веднъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил противоречието на демократичните принципи и ценности, свое решение.
 • 10. При отсъствие на Председателя, Зам. Председателя ръководи заседанието на УС.
 • 11. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС и Правилника на ЕГ. В нито един момент от мандата си, Председателят няма право да пренебрегва законите на своето училище – Езикова гимназия „Пейо Яворов”.
 • 12. Има право да гласува при вземане на решения в УС.

§2. Зам. Председател:

Чл. 1. Зам. Председателят е член на РнУС и подпомага чрез своята Председателя.

Чл. 2. Зам. Председателят може да бъде представител на своя клас в УС.

Чл. 3. Избор на Зам. Председател:

 • Зам. Председател се избира след като е избран Председател.
 • За Зам. Председател на УС на ЕГ може да бъде избран ученик, за когото не е задължително да има навършени 16 години.
 • Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете на УС.
 • Зам. Председателят може да бъди преизбиран само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Зам. Председателя се прекратяват предсрочно при:

 • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
 • Гласуване вот на недоверие.

(1) В случай на т. 1, 2 и 3 Зам. Председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност на Зам. Председателя да встъпи в длъжност, мястото на Председател се заема от втория Зам. Председател – Секретаря. Пре невъзможност и на втория Зам. Председател да встъпи в длъжност се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 5. Зам. Председателят има право да гласува при вземане на решения в УС.

§3. Секретар:

Чл.1. Секретарят е втори Зам. Председател.

Чл. 2. Секретарят е член на РнУС.

Чл. 3. Секретарят може да бъде представител на своя клас в УС.

Чл. 4. Секретарят се избира по описания в Устава ред.

Чл. 5. Секретарят встъпва в длъжност на Председател, ако при необходимост Зам. Председателят няма възможност да поеме длъжността. Ако и Секретарят в ролята си на втори Зам. Председател не може да приеме длъжността на Председател на УС, се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 6. Задължения и права на Секретаря:

 • Да води протоколите за дейността на УС.
 • Да съхранява документацията на УС.
 • Може да гласува при вземане на решения в УС.

§4. Отговорници:

(1) Всички отговорници имат право да гласуват при вземане на решения в УС.

(2) Всички отговорници могат да бъдат представители на своите класове в УС.

Чл. 1. Отговорник по финансите:

 • Води книга за приходите на УС.
 • Отчита се пред УС.
 • Съхранява средствата на УС.
 • Избира се по описания в УСТАВА определен ред.

Чл. 2. Отговорник по съобщенията:

 • Информира ученическата общественост на ЕГ по въпроси касаещи дейността на УС посредством средствата за масово разпространение, с които разполага ЕГ – училищно радио и Интернет.
 • Избира се по описания в УСТАВА ред.
Глава четвърта – Правилник за прилагане на Устава

Чл. 1. Всеки един член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за Народната Просвета, ППЗНП, Правилника на дейността на ЕГ и всички приети от България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.

Чл. 2. Нито един от членовете на УС, както и нито един от учениците на Езикова гимназия „Пейо Яворов” няма право: да петни името на РБългария, да уронва престижа на ЕГ, да накърнява достойнството на друг човек.

 

Глава втора – Основни права и задължения на учениците в ученически съвет

§1. Членство в ОСУС

Чл. 1. Право на членство:

 • 1. има всеки ученик, избран за представител на класа си, по демократичен начин в присъствието на Председателя на УС.
 • 2. има Отговорник за УС на ЕГ, приемащ всички права и задължения на членството, описани в този УСТАВ.
 • 3. няма право нито един, който не попада в нито една от описаните в т.(1) и т.(2) на този член групи.

Чл. 2. Приемане на членове в УС, става съгласно чл.1. От този параграф и при следните условия:

 • ал.1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УС.
 • ал.2. Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин, ръководени от предеседателя на класа като представител на УС, който трябва:
  • 1. предварително да запознае класа с основните принципи на УС, описани в Приамбюла и глава първа „ОСНОВНИ НАЧАЛА” на УСТАВА.
  • 2. да осигури възможността на всеки желаещ да участва в изборите като кандидат по негово собствено желание.
  • 3. да даде възможност на класа да гласува тайно или явно.
  • 4. да определи за представите на класа онзи, за когото са гласували най-много ученици от неговия клас.
  • 5. да проведе избори, съгласно точки 1,2,3 и 4 от тази алинея за заместник председател на класа.

Чл. 3. Наказателен кодекс за членовете на УС:

 • 1. Мъмрене от председателя.
 • 2. Предупреждение за изключване от УС.
 • 3. Изключване от УС.

Чл. 4 Прилагане на чл.3 от този параграф:

 • 1. При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.1.
 • 2. При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.2.
 • 3. При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.3 т.3, бива сменен съгласно чл.2 от този параграф и губи правото да участва като кандидат в изборите.
 • 4. При още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от новия представител на съответния се наказва съгласно чл.3 т.3, а същия клас може да избере нов представител на класа в УС. Ако това не се случи в срок от една учебна седмица, класът губи правото си да участва в УС до края на учебната година.
 • 5. Ако който и да е член на УС има поведение, уронващо престижа на УС и ЕГ, чрез демократично явно гласуване в ОСУС при наличието на кворум и мнозинство, Председателя на УС има право да изгони публично този член.

Чл. 5. Ако член на УС желае да прекрати участието в УС, той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето решение пред ОСУС.

§2. Права и задължения на членовете на УС:

Чл. 1. Права и задължения на членовете в УС.

 • ал.1. Всеки член има право:
  • 1. на един глас в ОСУС.
  • 2. да участва активно в управлението и работата на УС.
  • 3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УС, съгласно УСТАВА.
  • 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС.
  • 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това.
  • 6. да бъде информиран за дейността на УС.
 • ал.2. Всеки член на УС е длъжен:
  • 1. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията на ОСУС.
  • 2. да участва активно в събранията на УС.
  • 3. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА.
  • 4. да осведомява Председателя или друг член на РнУС за своето бъдещо отсъствие от ОСУС.
  • 5. членът на УС на отговаря лично за задълженията на УС.
  • 6. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 2. Права и задължения на членовете извън УС.

 • ал.1. Представителят на класа има право:
  • 1. да участва активно в провеждането на часа на класа.
  • 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, педагогическия съветник, Председателя на УС, друг член от Ръководството на УС или от УС в пълен състав по важни за класа въпроси и възникнали проблеми.
 • ал.2. Представителят на класа е длъжен:
  • 1. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различни длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване.
  • 2. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година.
  • 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълнението им.
  • 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание според този УСТАВ.
  • 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко и косвено интересите на класа.
  • 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на ОСУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предположения или да участва чрез други дейности според този УСТАВ.
  • 7. да стимулира активното участие на своите съученици в заседания на ОСУС.
  • 8. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.

§3. Длъжности в УС:

Чл. 1. Изборите за длъжности се провеждат на първото събрание на УС ва началото на учебната година.

Чл. 2. Всички длъжности с мандат една година, за които може да се кандидатства по време на избори в УС, са:

 • 1. Председател.
 • 2. Зам. Председател.
 • 3. Секретар.
 • 4. Отговорник по финансите.
 • 5. Отговорник по съобщенията.

Чл. 3. Няма длъжности с мандат, различен от една година.

Чл. 4. Други длъжности могат да се добавят чрез гласуването им от ОСУС.

§4. Структура и мандат на органите на УС:

Чл. 1. Общо събрание на УС (ОСУС):

 • ал.1. Структура:
  • 1. ОСУС се състои от всички членове на УС, съобразно §1. чл.1.
 • ал. 2. Мандат:
  • 1. ОСУС има мандат една година.
  • 2. Членовете на ОСУС всяка година се обновяват или запазват, съобразно §1.
 • ал.3. Права на ОСУС:
  • 1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ.
  • 2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УС (включително и Председателя).
  • 3. Приема, освобождава и изключва членовете на УС.
  • 4. Приема основните насоки и програма за дейността на УС.
  • 5. Приема годишния отчет на Ръководството за извършената от него работа и взема решения за одобряване на дейността му и освобождаване от отговорност.
  • 6. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди.
  • 7. ОСУС има прави да сформира комисии и да им възлага задачи за изпълнение, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на УС.
 • ал.4. Ред за вземане на решения:
  • 1. Събранието на ОСУС се счита за редовно, когато има кворум, състоящо се от минимум 50% + един от членовете на УС.
  • 2. При липсата на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провижда и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
  • 3. Решенията на ОСУС се вземат обикновено с мнозинство от присъстващите членове.
  • 4. Член на ОСУС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него.
  • 5. ОСУС решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване – явно или тайно.

Чл. 2. Ръководството на УС (РнУС):

 • ал. 1. Структура, задължения и права:
  • 1. РнУС се състои от членовете на УС, изпълняващи длъжностите – Председател, Зам. Председател и Секретар – Втори Зам. Председател.
  • 2. РнУС или отделни членове могат да бъдат освободени по решение на ОСУС преди изтичане на мандата в случай, че нарушават изискванията на УСТАВА, не изпълняват решенията на УС и злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си.
  • 3. Подготвя и внася в ОСУС отчет за дейността на УС.
  • 4. Подготвя и внася в Педагогическия съвет и Училищното настоятелство отчет за дейността на УС в края на двата учебни срока.
  • 5. Подготвя заседанията на ОСУС, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на УС.
  • 6. РнУС е задължено да извинява всички отсъствия, по уважителни причини, на членове на УС за събрания на УС, получени преди приключване на протокола за съответното събрание.
  • 7. Създава и поддържа връзките на УС с други подобни организации и лица.
  • 8. Изпълнява и други функции произтичащи от този УСТАВ, както и такива възложени му от ОСУС.
  • 9. РнУС има право да се събира самостоятелно при коментиране на различни въпроси, съгласно целите, задачите, задълженията и дейността на УС, като след това е задължено да уведоми останалите членове на УС за взетите решения.
 • ал. 2. Мандат:
  • 1. РнУС има мандат една година.
 • ал. 3. Заседания и ред за вземане на решения:
  • 1. Извънредно заседание на РнУС се провеждат само тогава, когато Председателя на УС изрично поиска такова.
  • 2. Заседанието е редовно само ако присъстват всички членове на РнУС.
  • 3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Глава трета – Длъжности в Ученическия съвет

§1. Председател:

Чл. 1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост в ЕГ. То ги представлява както в,така и извън ЕГ.

Чл. 2. Председателят са подпомага в своята длъжност от Зам. Председател.

Чл. 3. Избор на Председател:

 • Председателят се избира от ОСУС във втората седмица на новата учебна година.
 • Право на вот могат да упражнят всички членове на УС.
 • За Председател на УС на ЕГ може да бъде избран ученик навършил 16 години.
 • Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УС.
 • Зам. Председател се избира след като бъде избран Председател.
 • Председателят не може да бъде представител на своя клас в УС.
 • Председателят може да бъде преизбиран само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Председателя се прекратяват предсрочно при:

 • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
 • Гласуване вот на недоверие.

(1) В случай на т. 1, 2 и 3 Зам. Председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност на Зам. Председателя да встъпи в длъжност, мястото на Председател се заема от втория Зам. Председател – Секретаря. Пре невъзможност и на втория Зам. Председател да встъпи в длъжност се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 5. Председателят на УС:

 • е член на РнУС.
 • Ръководи дейността на УС.
 • Води заседанията на УС.
 • Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС.
 • Присъства на Педагогически съвет.
 • Има право да гласува при вземане на решения в УС.
 • Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.
 • 8. Председателят има правото да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в РнУС.
 • 9. Председателят има право еднолично да отхвърли прието от УС решение веднъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил противоречието на демократичните принципи и ценности, свое решение.
 • 10. При отсъствие на Председателя, Зам. Председателя ръководи заседанието на УС.
 • 11. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УС и Правилника на ЕГ. В нито един момент от мандата си, Председателят няма право да пренебрегва законите на своето училище – Езикова гимназия „Пейо Яворов”.
 • 12. Има право да гласува при вземане на решения в УС.

§2. Зам. Председател:

Чл. 1. Зам. Председателят е член на РнУС и подпомага чрез своята Председателя.

Чл. 2. Зам. Председателят може да бъде представител на своя клас в УС.

Чл. 3. Избор на Зам. Председател:

 • Зам. Председател се избира след като е избран Председател.
 • За Зам. Председател на УС на ЕГ може да бъде избран ученик, за когото не е задължително да има навършени 16 години.
 • Избран е кандидат, получил кворум от 50% + един от членовете на УС.
 • Зам. Председателят може да бъди преизбиран само веднъж.

Чл. 4. Пълномощията на Зам. Председателя се прекратяват предсрочно при:

 • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
 • Гласуване вот на недоверие.

(1) В случай на т. 1, 2 и 3 Зам. Председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

(2) При невъзможност на Зам. Председателя да встъпи в длъжност, мястото на Председател се заема от втория Зам. Председател – Секретаря. Пре невъзможност и на втория Зам. Председател да встъпи в длъжност се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 5. Зам. Председателят има право да гласува при вземане на решения в УС.

§3. Секретар:

Чл.1. Секретарят е втори Зам. Председател.

Чл. 2. Секретарят е член на РнУС.

Чл. 3. Секретарят може да бъде представител на своя клас в УС.

Чл. 4. Секретарят се избира по описания в Устава ред.

Чл. 5. Секретарят встъпва в длъжност на Председател, ако при необходимост Зам. Председателят няма възможност да поеме длъжността. Ако и Секретарят в ролята си на втори Зам. Председател не може да приеме длъжността на Председател на УС, се избира нов Председател, съгласно гл.3, §1 , чл. 3.

Чл. 6. Задължения и права на Секретаря:

 • Да води протоколите за дейността на УС.
 • Да съхранява документацията на УС.
 • Може да гласува при вземане на решения в УС.

§4. Отговорници:

(1) Всички отговорници имат право да гласуват при вземане на решения в УС.

(2) Всички отговорници могат да бъдат представители на своите класове в УС.

Чл. 1. Отговорник по финансите:

 • Води книга за приходите на УС.
 • Отчита се пред УС.
 • Съхранява средствата на УС.
 • Избира се по описания в УСТАВА определен ред.

Чл. 2. Отговорник по съобщенията:

 • Информира ученическата общественост на ЕГ по въпроси касаещи дейността на УС посредством средствата за масово разпространение, с които разполага ЕГ – училищно радио и Интернет.
 • Избира се по описания в УСТАВА ред.
Глава четвърта – Правилник за прилагане на Устава

Чл. 1. Всеки един член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за Народната Просвета, ППЗНП, Правилника на дейността на ЕГ и всички приети от България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи.

Чл. 2. Нито един от членовете на УС, както и нито един от учениците на Езикова гимназия „Пейо Яворов” няма право: да петни името на РБългария, да уронва престижа на ЕГ, да накърнява достойнството на друг човек.