Peyo Yavorov Language High School

Национални програми

Национална програма

„ЗАЕДНО В

ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

2023-2024 г.,    2022-2023 г.

Национална програма
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

2023-2024 г.

Национална програма

„ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА”

Национална програма
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

2020-2021 г.

Национална програма

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

Национални проекти

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.017

„КОНЦЕПЦИЯ ЗА STEM СРЕДА”

Проект BG05M2OP001-5.001

„Равен достъп до училищно образование в условията

на кризи“

Проект BG05M20P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

2020 – 2021г.     2019-2020 г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

2019-2020 г.

Проект BG05M20P001-2.002-0001
„Студентски практики –
фаза 1“ на МОН
Национална кампания на
МОСВ ,,За чиста околна среда‘‘

Проект “Зелената идея за нашето училище”