Peyo Yavorov Language High School

Чрез планираното преустройство в ЕГ „Пейо Яворов“ ще се разшири създадения в училището Център по природни науки, изследвания и иновации. Към действащите Дигитална и Експериментална лаборатория ще бъде създадена Изследователска лаборатория в направления Зелени технологии и устойчиво развитие и Математика и информатика. Така ще се надгради съществуващата технологична среда осигуряваща условия за ефективно прилагане на STEM обучение базирано на проекти.

Новата училищна STEM среда ще бъде част от вече изградения STEM център чрез включване на съседните 2 стаи на етажа с обща площ от 100 м2. Ще бъдат изградени и 6 ВОСКС в кабинета по биология, в съседство със STEM центъра и други в 5 класни стаи на втори етаж на училището.

Ще се прилага Училищна програма по Глобално образование. Програмата предвижда интегриране на глобалните цели за устойчиво развитие в учебното съдържание по предметите, към които е насочена дейността на STEM центъра: природни науки-химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование; математика и информационни технологии; география и икономика; чужди езици и използване на интердисциплинарния подход. В теоретичната част се дискутират теми като борба с климатичните промени, отговорно потребление, чиста вода и санитарни-хигиенни условия, възобновяема енергия, живот на Земята, живот под водата. В практическата учениците работят по общоучилищен STEM проект свързан с една от целите за устойчиво развитие–предизвикателство, което трябва да решат прилагайки знанията си от посочените учебни дисциплини.