Peyo Yavorov Language High School

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”

модул „Библиотеките като образователна среда”

През първия срок на учебната 2020-2021г. стартира проект по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда” – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищната библиотека/обособяване на „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

От стартирането на проекта през месец септември до сега са реализирани следните дейности и инициативи:

Закупени са 105 нови книги за библиотечния фонд на стойност 1493,77 лв. /издания от съвременни автори, отговарящи на интересите и потребностите на ученици и учители/ и 500 читателски карти за ученици и за учители.

В пространството на училищната библиотека обособихме кът за четене, като преобразихме част от интериора й, предлагайки визия различна от тази на „строгите читални”. Обзавеждането се вписа прекрасно в общия интериор като ни даде възможност да оформим два къта като уютно място за срещи с книгите и общуване с връстниците.