Peyo Yavorov Language High School

Проект: "Да отглеждаме мира чрез универсалното братство"

Проект: "Да отглеждаме мира чрез универсалното братство"

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време.

Азбука на мира

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време. Историческата памет, емоционалната социална памет са важни морални опори за младите хора, които имат отговорността за своето и за общото бъдеще. С тази цел над 100 гимназисти, 4 учители /Златка Димитрова, Маргарита Колева, Димитричка Павлова, Ванушка Димитрова/ и Магдалена Атанасова – директор на училището се включиха в дейностите и в мобилностите по проекта.

Двугодишният маршрут – Марсилия /Франция/ – Пафос /Кипър/ – Каламата /Гърция/ – Силистра /България/ – Модена /Италия/ – Фрайбург /Германия – Марсилия /Франция/ показва не просто географски места, които са посетени, а градове, училища, държави, в които приятелските отношения и връзки между колеги и ученици израстваха точно като дървото каки /райска ябълка от Япония/ – символ на мира.

В гр. Болоня /атентатът на гарата през 1980 г./ и в гр. Марсилия /Тухлената фабрика – място за транспортиране на хора в концлагерите от 1939 – 1942/ бяхме ужасени от неописуемата жестокост, проявена от хора към хора, а в гр. Модена участието в похода на мира ни даде усещането, като гледахме множеството, че обикновеният човек може да се бори активно за доброто на всички. Край гр. Каламата посещението в лагера на бежанци от арабски държави ни показа ужаса от разбити животи заради днешните войни и социалната адаптация на децата, изгубили домовете си. При всяка среща, във всеки град се радвахме на приятелите си и сълзите при разделите, и тъгата доказваха, че дори когато приключат проектните дейности, общите преживявания и спомени ще ни съхранят във времето. Знаенето, че във Франция, Кипър, Италия, България, Германия, Гърция имаме близки на сърце хора, внасяше спокойствие.

Над 500 ученици и 20 учители от 6 страни сътворяваха приятелства, създаваха свое братство, което да съхрани мира поне в Европа. Сякаш ключовата дума е толерантност – към другия, към различния, към прокудения, към себе си. Последно посетеният град – Марсилия, ни показа как на едно място могат да живеят равноправно хора от много континенти, държави и етноси. Многоцветието от лица, облекла и хора се превърна в траен спомен и ново разбиране за света.

И тази година Гимназията спечели финансиране на стойност 24 050 евро за проект на тема: „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство” от Програма ЕРАЗЪМ + . Избраната тема дава възможност да се формира активна гражданска позиция както на ученика, така и на родителя, и на учителя, защото културата на мира в глобализирания свят е в нова социокултурна среда заради агресивните прояви на тероризма.

Основната цел е да се осмислят и възприемат като необходими гражданските, културните и европейските ценности за солидарност, отказ от дискриминация и развиване на хуманитарна устойчивост в личностната перспектива на ученика. Партньорите от шест държави – България /гр. Силистра/, Франция /гр. Марсилия/, Гърция /гр. Каламата/, Италия /гр. Модена/, Кипър /гр. Пафос/, Германия /гр. Фрайбург/ имат амбицията да създадат мрежа от училища на мира. Така ще се опознае културата на мира в тези страни и всеки ще опознае другия чрез уважението и респекта от постигнатото. От изключително важно значение са десетте цели на проекта, които обединяват екипите и учениците от шестте страни:
*Да се подобри практическото ниво на чуждия език;
*Да се намали броят на учениците в риск в училищата, участници в проекта;
*Да се намали с 80 % броя на отсъствията на учениците, пряко включени в проекта;
* Да се намали с 5% броя на немотивираните ученици;
*Да се приложат и разпространят във всяко училище поне три нови иновационни метода, целящи включването на учениците със специфичен профил;
*Да се създаде мрежа от училища на мира на европейско ниво;
*Да се запознаят учениците от проекта от седемте училища с ясни и конкретни европейски перспективи за в областта на културата на мира, създавайки хуманитарна динамика на личността;
*Културата на мира да се основава на на изучаването на европейски и граждански ценности;
*Да се създаде устойчиво сътрудничество с партньорите по проекта;
*Да се подобри качеството на преподаване чрез изучаване на добрите практики, наблюдавани при партньорските училищни среди.

Проектът е планиран в рамките на две години – 2017 – 2019 и резултатите ще се измерват в четири оси:
1. Резултати, свързани с компетентностите на учениците;
2. Да се придаде нов смисъл на преподаване чрез реализиране на междупредметните връзки;
3. Ролята на управленския екип на училището като партньор в дейностите;
4. Ролята на училището партньор за изграждане на култура на мира сред общността.

Координатор на проекта за ЕГ „Пейо Яворов” е г-жа Златка Димитрова, отговорник по ИТ е г-жа Димитричка Павлова, отговорник по качеството на дейностите е г-жа Маргарита Павлова, отговорник за връзки с обществеността е г-жа Ванушка Димитрова. Работните езици по проекта са френски език и английски език.