Peyo Yavorov Language High School

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенeфициент е Министерството на образованието и науката.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Със заповед на министъра на образованието и науката ЕГ „Пейо Яворов“ участва в проекта в дейности за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

През учебната 2020 – 2021 година в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:

1. Групи за допълнително обучение по учебни предмети за уч. 2020/2021 г. въз основа на идентифициране на пропуски на учениците в усвояване на учебното съдържание и изготвените индивидуални карти /Приложение №2 от приложенията по проекта/ и ръководителите им:

Група за допълнително обучение по немски език

Наименование на дейността: Deutsch macht doch Spass!
Клас: VII
Ръководител: Росица Стефанова
Брой ученици, участващи в обучението:5
Брой часове: 60
Вид на дейността: Допълнително обучение по немски език за овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебен предмет /немски език/ и с изграждане на ключови компетентности на ученика

2. Групи за занимания по интереси за уч. 2020/2021 г. въз основа на анкетно проучване и подадено заявление за участие и декларация за информирано съгласие /Приложение №4 по проекта/.

Наименование на дейността: Клуб „Волейбол девойки” и Клуб „Волейбол юноши“
Клас: VIII – XII
Ръководител: Красимир Нейчев
Брой ученици, участващи в обучението: 15 девойки и 15 юноши
Брой часове: по 70 и за двата клуба
Вид на дейността: Занимания по интереси за ученици, желаещи да упражняват спорта, Утвърждавайки го като здравословен начин на живот. Учениците усъвършенстват техническите си умения,представят достойно училището в състезания. Популяризират волейболната игра сред съучениците си.

През уч. 2019 – 2020 г. в гимназията са сформирани следните групи за допълнително обучение по
учебни предмети и занимания по интереси по проекта:

Наименование на дейността:

Опознай и обичай българския език

Клас: 8. клас

Ръководител: Елица Райнова 

Брой участници: 6

Брой часове: 60 

Вид на дейността: Допълнително обучение по български език за преодоляване на затрудненията и повишаване на знанията и уменията на учениците;

Наименование на дейността:

Аз мога

Клас: 8. клас

Ръководител: Димитричка Павлова

Брой участници: 5

Брой часове: 60 

Вид на дейността: Допълнително обучение по математика за овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебен предмет математика и с изграждане на ключови компетентности на ученика;

Наименование на дейността:

Клуб „Волейбол“

Клас: 8. – 12. клас

Ръководител: Красимир Нейчев

Брой участници: 15

Брой часове: 70 

Вид на дейността: Занимание по интереси за ученици, желаещи да упражняват спорта волейбол и подобряват своите физически качества;

Наименование на дейността:

Клуб „Дебати“
(английски език)

Клас: 8. – 12. клас

Ръководител: Веселка Кръстева

Брой участници: 15

Брой часове: 70 

Вид на дейността: Занимание по интереси за дебатиране по различни теми, чрез които младите хора не само да надграждат езиковите си компетенции, но и да развият ценни умения, свързани с публично говорене, аргументация, критично мислене, да промотират толерантност и разбиране.

Наименование на дейността:

Клуб
„Здравословен начин на живот и
хранене –Европейска кухня“

Клас: 9. , 11. и 12. клас

Ръководител: Петя Генчева

Брой участници: 15

Брой часове: 70 

Вид на дейността: Занимание по интереси за насочване вниманието на учениците към здравословен начин на живот. Изграждане на умения да подбират и съчетават по правилния
начин храните. Учениците да разпознават уникалния вкус на различните кухни, техните
традиционни ястия и подправки.