Peyo Yavorov Language High School

Проект BG05M20P001-2.002-0001 - „Студентски практики – фаза 1“ на МОН

Студенти от специалност Педагогика на обучението по български език и чужд език към Филиал-Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ приключиха успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“ – проект на BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 240 часа в реална работна среда, в непосредствен контакт с учители и ученици, с лице към предизвикателствата на образователната система и на съвременните млади хора.

240 часа възможност за проверка на знанията, практическо приложение на теорията, обогатяване на компетентностите, търсене на нови решения и откриване на нови перспективи в учителската професия.

240 часа в класните стаи и извън тях конкретна ангажираност с млади хора и общи инициативи, стимулиращи креативността.

240 часа възможности за активност, предприемчивост, критичност, създаване на самопреценка и работа в екип.

Сърдечна благодарност на ръководството на обучаващата организация – Езикова гимназия „Пейо Яворов“ за предоставените отлични условия за съвместна работа и за неизменната подкрепа!

Сърдечна благодарност на менторите г-жа Магдалена Атанасова – по френски език и директор на училището и на г-жа Ваня Игнатова – по български език и литература, за споделените отговорности, за професионализма и най-вече за вдъхновяващото сътрудничество!