Peyo Yavorov Language High School

Училищни проекти

Учебни ресурси

 

По идея на г-жа Солакова, старши учител по БЕЛ в Езикова гимназия, с ученици от IX клас (випуск
2022/2023) беше реализиран сценично-образователен ресурс „Героите от „Железният светилник“
говорят“. С детайл от портретната им характеристика и с кратък монолог героите разказват най-важното за себе си от 1-во лице, без да споменават името си. Учениците, които гледат видеата, трябва да познаят името на героя. По този начин видеата могат да се използват в часовете по литература, предназначени за преговор на материала.

Интервюта


Ученици интервюират учители. В учебните програми по български език и литература е заложено
изучаването на публицистичния стил и медийните жанрове, както и часове по публична реч. Затова
смятаме, че интервютата на ученици с учители и бивши възпитаници на ЕГ е добър начин за развитие
на комуникативните им компетенции.


Интервю с Латинка Димитрова, старши учител по химия

Видеокаст


Училищно предаване от ученици за ученици с коментари по актуални за тях теми. Смятаме, че това е добра форма за развитие на комуникативните компетенции, заложени в програмата по български език и литература.

EG Talks – Размишления за любовта – брой 1

Изработване на електронно списание


В часовете по избираем модул по френски език група ученици от 12а клас с ръководител Румяна Атанасова изработиха списание за животните. Темата е избрана съгласно учебната програма, като първо бяха набелязани различните рубрики. След това всеки си избра кои страници да подготви.


Накрая в часовете бяха сглобени и редактирани материалите, за да получи книжката завършен вид. Основните статии са: праисторически животни, застрашени от изчезване животни, най-сладките животни, опасни животни, диви животни, митични животни, филми и книги с главни герои животни. Също така има забавни страници с игри, кръстословица и комикси. От тестовете всеки може да разбере кое е неговото животно закрилник и кое животно съответства на характера му според хороскопа на маите.

Изработване на проект по Биология и здравно образование


Глобална тема „Човекът и биосферата“
Човек трябва да живее в хармония с природата, като се грижи за другите организми, а не ги унищожава, като пази околната среда от собствените си отпадъци, а не я замърсява. Целта на изготвянето на проектите е да се подчертае, че устойчивото развитие е начин на използване на природните ресурси, при който човек задоволява нуждите си, запазвайки естествения баланс в околната среда. Темите по които учениците работиха са: ”Потребление и отпадъци” “Опазване на биоразнообразието” “Биосфера и човешко здраве” “Природосъобразен начин на живот” “Енергия и климат”.


Чрез проекта се придобиват ключови компетентности по биология − използване на знания за структурата и процесите в биосферата за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата, поведението на човека към заобикалящата го среда . Придобиват се умения за самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, проявяване на критично мислене, работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и
формулиране на решения.

Проекти по Английски език /ИУЧ/ – 10. А клас – “Christmas around the world”

Веселка Кръстева

Учениците разделени на групи имаха проектна задача да проучат информация за начина на празнуване на коледа в различни държави /по техен избор/, да я систематизират и да я представят в дигитален формат, изработвайки своя продукт в Дигиталната лаборатория на СТЕМ центъра в гимназията. Целта на проекта беше освен затвърждаване на уменията за работа в екип, да използват и знанията си за различните видове обработка и представяне на информация, получени по ИТ, както и прелюдия към модул “Култура и междукултурно общуване”, който ще изучават в 11. клас.

 

“Spy”


Нетрадиционен и провокативен проект, зададен съвместно с помощник-учителя Хана Гилсън. Разделени на групи, учениците проучиха и обработиха информация за различни международни шпиони и я представиха в дигитален формат, изработвайки продуктите си в Дигиталната лаборатория на СТЕМ центъра в ЕГ. Проектът бе финал на поредица теми свързани с английската и американската литература и филмовото изкуство, като част от гражданско образование и литература, която са изучавали, предстои да се изучава и произведения, които самите ученици са
прочели в свободното си време

‘’Around the World in 60 Minutes‘‘ съвместно с помощник-учителя Хана Гилсън

‘‘Разбиране по Дизайн‘‘ или разработване на урок ‘‘отзад напред‘ 

Подходът ‘‘Разбиране по Дизайн‘‘ или разработване на урок ‘‘отзад напред‘‘ е добра практика, която е подходяща за прилагане във всички класове, тъй като е съобразена с учебната програма по езика. Тази практика е начин на прилагане на нови методи на преподаване по английски език съвместно с един или повече предмети от учебната програма. На първо място присъстват информационните технологии и поне още един образователен предмет, в случая география. Това е планиране на урок „отзад напред“ и разработване на интердисциплинарен проект, базиран на образователните стандарти и учебни програми. Подходът „Разбиране по дизайн“ се прилага в планиране на дейността в три етапа: идентифициране на желаните резултати, т.е. планирането започва от крайния продукт, определяне на приемливи доказателства и разработване на проекта.


Учениците използват интернет и различни търсачки за информация; правят различни онлайн тестове, играят кахут за да упражняват дадена граматика, в този случай – present perfect simple/past simple, direct/indirect speech/ reported speech, conditionals и употребата им; лексиката бе представена с QUIZLET, с цел по-бързо запомняне, особено идиомите, свързани с пътуване; CANVA, за да създадат флаери; MENTIMETER – за да получим обратна връзка от учениците; Урока продължава поне в 10 учебни часа с различни видове дейности и компетентности, учениците
работят както самостоятелно както и в групи от по 5 ученика.

Учениците са поставени в различни роли – травел блогъри, екскурзоводи, пилоти, стюардеси, туроператори, които обясняват какво е пътешествие, какво е да пътуваш постоянно и защо е хубаво, мотивиращо и дори здравословно. Тяхната финална и основна задача е да създадат видео, представящо тяхната професия, защо е важно пътуването за нея, защо харесват работата си и какво им носи тя, какви качества трябва да имат за да я работят.                                              

Музикален вестник


В музикално образователния процес по музика в девети клас се  създават условия за развитие на музикалните способности като съществен фактор за пълноценно общуване с музиката и успешно
реализиране на музикалните дейности. В хода на учебната работа се развиват уменията за работа в
екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към
начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация. Начин да
осъществя целите на програмата по музика е като възлагам на учениците да изработят Музикален
вестник.Това е интерактивен метод при който се използва груповата работа. Учениците се поставят
в ситуации, в които си взаимодействат на основата на диалога, обсъждането, сътрудничеството и не
на последно място изработват продукт. Всяка група сама избира темите в музикалния си вестник и
ги представя по различен, креативен начин.